Auktion på Kålltorpsgårdarna 1819

De dåliga tiderna efter Napoleonkrigens slut drabbade många ägare av gårdar i Örgryte. I fallet med Kålltorps försäljning skedde den efter att Grönwall avlidit, men det märks ändå i kungörelsens utformning att det var köparens marknad, inte säljarens. Förutom att annonsera själva auktionen framhålls att gården också kan säljas i mindre bitar eller arrenderas ut.

”Uppå derom gjord anhållan af sysslomännen i afledne häradsfogden Jacob Grönwalls gäldbundna bo, warder härmedelst allmänneligen kungjort, att Grönwalls efterlemnade fastighet hemmanet Kålltorp Öfwer och Nedergården 1 11/12:dels mantal, beläget i Örgryte socken Säfwedahls härad af detta län, kommer att på stället den 5 nästkommande 5 februari till försäljning genom upp och afslag utbjudas wid då företagande auction som börjas kl 11 f.m. Och meddelas widare till hugade spekulanters underrättelse, att gården är ganska wäl bebygd, med ordentlig manbyggnad och tillräckelige uthus, hwilka alla äro i godt stånd, att jordmånen är ganska bördig, att afsättningen af gårdens produkter både med lätthet och mycken fördel kan ske i Götheborg som är allenast på tre åttondels mils afstånd beläget, att denna närmare belägenhet äfwen är fördelaktig för gårdens häfd och uppodling genom såmedelst lättade tillfälle för gödselhämtning, att wid gården finnes en god och gifwande trädgård, och att för öfrigt å ägorna äro anlagde torp, för hwilka gifwas dagswerken. Om egendomens beskaffenhet och förmåner i öfrigt kunna närmare underrättelser erhållas hos ena sysslomannen handlanden J.D. Jacobsson i Götheborg, beroende det af anbuden wid auctionen, huruwida egendomen kan komma att styckas och i mindre lotter utbjudas, hwilket äfwen i anseende till åbyggnaderne, torde utan swårighet ske, äfwensom och i händelse någon skulle wara hågad, att under arrende på ett års tid om försäljning ej skulle ske öfwertaga denna egendom andbud derå få wäl wid auctionen, som under tiden kan göras, antingen hos bemälte Jacobsson, eller och hos öfrige sysslomännen” (Ur: Götheborgs Allehanda, 13 januari 1819)

Kålltorps övergårds huvudbyggnad. Under 1800-talet höjdes taket på sydsidan vilket ger byggnaden olika utseende beroende på varifrån den betraktas. Foto: Per Hallén 2017.