Decembris Månads Syslor

Årets sista månad har inletts och vi har därmed kommit fram till den sista delen i berättelsen kring vad en jordbrukare under 1700-talet kunde förväntas syssla med varje månad. Den Estlands födda Reinerus Reineri Broocman skall få ge sina råd kring jordbruksdriften under December månad.

Ute på markerna skulle vattnet tömmas från åkrarna, om vintern så tillät, alltså att det inte var fruset och snö. Jordbrukaren förväntades också ordna med sina rävsaxar, fångstgropar och varg-bete, ifall jakt på dessa djur var möjligt.

I köksträdgården fanns givetvis inte några växter att pyssla med, men det fanns ändå arbete att utföra i form av att tillföra sand till gångarna och gödsel till odlingsbäddarna. Stora Torp hade ett omfattande nät av gångar i sin trädgård och park, det mesta av den sand som behövdes lär ha hämtats i närområdet av stenmagasinet.

I fruktträdgården behöver de fruktbärande träden lindas med halm för att de inte skall förfrysa under de kalla månaderna. Med tanke på att Stora Torp hade närmare 200 fruktträd så var detta en krävande arbetsuppgift för gårdens folk.

Stora Torp 1815

I skogen fanns samma sysslor som redan berättats om för januari månad. Ved skulle huggas upp för att kunna använda både till bränsle men också i ugnar för kalk, tegelproduktion samt till bryggandet av öl. I skogen bör man även under januari månad rensa bort vindfällda träd men dessa skall man inte använda till byggnadsvirke. Gran och tall användes till byggnadstimmer, ek ville skeppsbyggarna ha till varven medan björk och andra lövträd kunde användas till husgerådsföremål, vagnar, kärror, slädar och jordbruksredskap av olika slag.

En blandning av havre, korn, råghalm och hö skulle ges till boskapen, dessa skulle också få vatten minst en gång per dag. Fåren behövde bättre föda än halm, Broocman rekommenderade ”godt smått hö” för att de skulle få styrka inför att lammen skulle födas. Kalvarna behövde undersökas så att de inte hade vita vårtor under tungan, hittar man sådana skall dessa med en knip-tång tagas bort och sedan behöver kalvens mun tvättas med en blandning av rödlök, saltvatten och ättika.

När det blir vinter med is måste jordbrukaren se till att hästarna ”bråddas”. Ston som väntar föl bör hållas inomhus och extra omsorg måste finnas så att dessa inte faller eller skadar sig.

Gässen bör inte få för mycket att äta, deras foder bör snarast minskas så att de ”ej må bli för feta och wärpa windägg”.

Även under december måste fiskdammarna hållas någorlunda fria från is så att inte fisken kvävs, en viktig syssla vid Stora Torp och dess två fiskdammar.

Tröskningen i logen fortsatte även denna månad, spinnandet av ull, lagandet av fisk- och fågelnät samt tillsynen av redskap för jordbruk och hushåll samt hantverk måste skötas.

Tillsynen av förråd och visthus var viktig. Där det fanns lagrad frukt måste man se till att den inte börjate ruttna och att skadade frukter plockades bort. Eventuella hål och andra skador i byggnaderna måste täppas till så att inte råttor och möss tar sig in liksom att säkra sädesvindar och kornbodar mot fåglar, framförallt sparvar och tättningar.

Därmed var Broocmans råd till jordbrukaren under året slut, men du är alltid välkommen att återvända hit för att hitta goda uppslag för din egen odlingsverksamhet!

Karta

Göteborgs stadsbyggnadskontor, karta över Stora Torp 1815 (upprättad 1814)
Litteratur

Gadd, Carl-Johan, Den agrara revolutionen: 1700-1870, Stockholm, 2000. (Bilden i sidhuvudet)

Håkan, Tunón (red) 2016. Broocman, Reineri, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En Handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.