Planen för skola och bostäder vid Härlanda tjärn skall justeras

Vid byggnadsnämndens möte igår beslutades att skicka planen för bostäder och skola vid Härlanda tjärn vidare till granskning efter en del justeringar. (Länk till projektet på stadens hemsida). De steg som processen består av är följande:

  • Plan utökat förfarande – startskede (genomfört)
  • Plan utökat förfarande – samråd (genomfört)
  • Plan utökat förfarande – granskning (skall påbörjas efter justering)
  • Plan utökat förfarande – inför antagande
  • Plan utökat förfarande – laga kraft
  • Byggstart

På Stadsbyggnadskontorets hemsida ligger ännu planen i dess tidigare utförande, men igår beslutades om vissa förändringar. Enligt information från mötesdeltagare så skall det nu ske en översyn av planen med några justeringar. Det talas om att ett av punkthusen skall strykas ur planen och höjden på de övriga skall minska. Övrig bebyggelse inklusive skolan önskar politikerna dock genomföra.

Det tycks råda en del motsättningar bland politikerna angående denna plan. Socialdemokrater och vänsterpartister ville använda Stadsbyggnadskontorets ursprungliga plan men efter votering vann det yrkande som Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lämnat in. (Yrkandet återges i sin helhet nedan)

Samtidigt skall ett yrkande på att utreda en utökning av naturreservatet att omfatta även Härlanda tjärn med omgivningar ha lämnats in av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilket fått stöd även av Liberalerna. Men det förslaget bordlades, enligt uppgift, av Moderaterna.

Nu återstår dock att invänta protokollet från mötet för att få ytterligare uppgifter om besluten samt att se vad justeringen kommer att innebära när planen skickas ut på granskning. (Då finns åter möjligheten att yttra sig).

För Delsjöområdet och riksintresset för friluftsliv är det dåligt att skolan behålls inom planen, men samtidigt bra om det äntligen kan införas ett starkare skydd för övriga delar av området. Som trogna läsare på denna sida känner till, har förslag om skydd för området lagts fram allt sedan 1940-talet utan att bli verklighet, men förr eller senare kanske ett mirakel inträffar!


Yrkande från L, M, KD, MP.

Yrkande gällande granskning av detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön, en del av BoStad2021.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Byggnadsnämnden föreslås besluta:

Att nedanstående beaktas i samband med granskningen av planen

Vi är i grunden positiva till detaljplanen för området. Behovet av bostäder är stort och ofta överväger detta intresse framför andra. I de här fallet tycker vi dock att påverkan för de boende är alltför markant. Det har också inkommit ca 400 st synpunkter från medborgare. Ibland behöver också hänsyn tas till de som redan har sina hem på en plats och att genom lyssna på de boende skapa en miljö som känns bra även för dem.

Det finns några saker som vi delar med de boende och som vi önskar få beaktade när planen nu går ut på granskning.

  1. Område A, de tre punkthusen är placerade på en kulle precis i början av grönområdet och kommer med sin höjd bli mycket dominerande för området. Vi vill att punkthuset som ligger i västra delen på naturmark tas bort, då det innebär att onödigt stora delar av naturvärdena går förlorade samtidigt som det inte bidrar positivt till närmiljön. Vi vill också se något färre våningar för de resterande husen.
  2. Område E, skolbyggnaden har skolgården vänd in mot grönområdet vilket skapar en gård utan insyn. De boende önskar få skolan vänd så att gården ligger mot väggen för att skapa en tryggare vistelseplats särskild kvällstid. Vi anser att man bör se över denna möjlighet igen och att varuleveranserna bör kunna gå att lösa även med denna placering.
  3. Vägen till skolan är en återvändsgata och kommer blir hårt trafikerad med bilar till och från skolan för lämning och hämtning. Trafikkontoret anser att trafiksystemet klarar denna trafik. Det ställer vi oss tveksamma till och skulle vilja se ytterligare en vändplats, placerad strax före den befintliga.

En kommentar

  1. Ideén om skolan är så otroligt dum! Varför ska det ligga en gigantisk f-9 skola på bästa plats vid tjärnet? Kommer vara massa mopeder som river runt där o ungar som cyklar genom skogen där det redan är fullt. Ta BORT skolan!

Kommentarer är stängda.