Många hot mot Delsjö- och Kåsjöområdet

Göteborgsregionens kommunalförbund har under flera år bedrivit ett LONA projekt kallat ”Delsjön-Härskogen – pilotprojekt i en grön kil” som resulterat i flera rapporter publicerade på projektets hemsida. I slutrapporten (finns tillgänglig som pdf) betonas områdets värde:

”Variationsrikedomen är ett högst påtagligt värde i Delsjön–Härskogenkilen och bidrar till många människors livskvalitet genom aktiviteter såsom promenader, undervisning, naturobservationer, mulleverksamhet, svampplockning, naturturism och mycket annat. Upplevelsevärdet kan hotas av till exempel exploatering av naturområden, nedskräpning, bristande skötsel och förorening.”

I Göteborg och Partille kommuner verkar dock detta omfattande och väl genomförda projekt inte komma till användning. Där föreslås istället regelbundet nya ingrepp som minskar detta grönområdes storlek. Frågan om bostäder och skola vid Härlanda tjärn har behandlats flera gånger här på Delsjöområdets historia (se exempelvis denna länk). Det berör området markerat med A på kartan nedan.

Men Härlanda tjärn är inte det enda området där det planeras omfattande ingrepp i natur- och kulturmiljön. I Partille finns flera områden som kan komma att påverkas, kartan ovan visar endast områden väster om Landvettervägen, längre öster ut finns också planer och områden som är tänkta att vara markreserv vid framtida bebyggelse.

B. Finngösaravinen, ett område där det flera gånger tidigare förts fram förslag om att bygga en väg. Det starka motståndet resulterade i en folkomröstning i frågan 2004 där de som önskade att bevara området, med höga naturvärden, vann. Nu har dock Partille kommun lagt fram ett nytt förslag om ”Vision Partille Ecopark” (se länk till samrådet) där vägbygget presenteras som något som skulle kunna förbättra naturen, påminner därmed om den vilseförande argumentation som stadsbyggnadskontoret använt sig av i frågan om att bygga en skola vid Härlanda tjärn. I fallet med Finngösaravien skulle ett ingrepp bli än större och det kan misstänkas att den föreslagna vägen är början på något mer omfattande. På föreningen Rädda Finngösaravinens Facebook sida skriver man: ” Föreningen blir därför mer och mer övertygade om att Partille kommun har en dold agenda och att en väg genom Finngösaravinen har betydligt mer omfattande tentakler än att vara en lågtrafikerad upplevelseväg eller en omväg för att minska biltrafiken på några Sävedalsgator.

Mycket talar för att planprogrammets yttersta syfte är att bana väg för en kraftfullt trafikmatad väg mellan Östra sjukhuset och Angered/Bergsjön med avfarter mot en Europaväg, samt centrala Partille. Plötsligt känns 6 000 dygnsfordon som en realistisk bedömning – och förstås, parallellt, som ett uppenbart hot mot ett naturområde med uttalade regionala och nationella kvaliteter.”

Besök gärna föreningens hemsida (via denna länk) och skicka in dina kommentarer till Partille kommun senast den 3 oktober (länk till samrådshandlingarna), via denna länk kan du läsa hur Partillekretsen av  Svenska Naturskyddsföreningen  och Föreningen Rädda Finngösaravinen svarat på samrådet i ett gemensamt dokument.

C. Björnekulla, höjdområdet öster om Finngösaravinen vill Partille kommun också bebygga i ett nytt storskaligt projekt, samhällsbyggnadskontoret i Partille fick 2016 i uppdrag att ta fram en plan för området. Det har redan genomförts förundersökningar, bland annat har arkeologer inventerat området (via denna länk kan du läsa om resultatet av inventeringen). Projektet beskrivs enligt följande i förslaget till ny översiktsplan för Partille:

D.Bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 m fl” har varit ute på granskning till den 31 augusti 2017. Genomförs detta förslag kommer ytterligare naturområden söder om Kåsjön att försvinna.

Det skulle var önskvärt om politiker började se till helheten istället för att lyfta fram enskilda projekt som ”mindre ingrepp” eller att försöka framställa det som ”grönt byggande” när natur ersätts av betong och asfalt. För att Delsjö- och Kåsjöområdet skall kunna överleva i en region med en överhettad ekonomi krävs att man har överblick och en strategi som sträcker sig längre än en mandatperiod. Annars lär inte detta fantastiska naturområde, med många höga värden för både upplevelser, natur och kulturhistoria, inte kunna överleva.

Underlaget finns tillgängligt för alla, även politiker, på Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida. Läs och begrunda!