Den stora skogsbranden 1892

Den 30:e maj 1892 berättade Göteborgs Posten om det dramatiska arbetet med att släcka en större skogsbrand som snabbt spred sig över ljung och ungskog i trakten av Delsjön. Branden hotade även ett tiotal hus, framförallt torpen i området. Om inte många frivilliga och militären kämpat hårt hade vi kanske inte idag haft kvar torpenLyckan, Kolmaden och Bengtstorpet.

”Stor skogsbrand. Vid 9-tiden i lör­dags afton märktes ett rödt sken i ostlig riktning, hvilket allt mer och mer tilltog. Mellan kl. 10 och 11 på aftonen syntes branden som ett långsträckt, glödande bälte afteckna sig mot hori­sonten. Elden hade uppkommit i ljung och ungskog i markerna vid Delsjön och härjade på ett vidsträckt område. En stor mängd planterade ungbjörkar uppbrunno. Mycket folk från staden skyndade till brandplatsen och deltog verksamt i släckningsarbetet.

Vid 5 tiden på morgonen tycktes el­den vara dämpad, men inom kort blos­sade den äter upp med förnyad styrka och fortfor sedan till på e.m. En areal af omkring en och en half mil var då alldeles i delagd. Det härjade området begränsas af Delsjön, Lilla Torps, Koll­torps och Wittkärrs (Vidkärrs) egors egor, Ugglume, och Partilled. Åt Paitilledshållet brann det ännu något i går på af­tonen, men blott i ljungen uppåt berger.

Under det elden rasade som värst telefonerade Örgryte kommunalråds ordförande till Göteborgs brandchef med begäran om hjelp. Brandchefen jemte några af manskapet skyndade ock dit ut och ledde släckningen. Icke blott ett stort område å Lilla Torp utan ock de staden tillhöriga planteringarna voro då i största fara, men räddades, tack vare de ifriga ansträngningarna. På morgonen anlände ock till hjelp ett detacuement af 75 man af Göta artilleri­regemente man befäl af löjtnant Beselin. Afdelningen arbetade oafbrutet från kl. 9 på morgonen till 6 e. m. för att stäfja branden. Hade icke denna hjelp kommit, skulle utan tvifvel ett 10 tal hus ha nedbrunnit. Deras invånare hade flyttat bort sina möbler och vän­tade att få se sina boningar antändas, utan att kunna verksamt ingripa för de­ras räddning.

På e.m. anlände ytterligare en afdelning artillerister om 70 man.

Man anser sig tyvärr ha skäl antaga att denna brand, som förstört så mycken ungskog och hotat menniskoboningar, blifvit af illvilja anlagd.” (Ur: Göteborgs Posten 1892-05-30)

Bilden i sidhuvudet visar kontrollerad ljungbränning på Getryggen år 2008. Foto: Per Hallén.