Kolmaden och Lyckan en markreserv?

Göteborgs stad har nu beslutat att föra över Kolmaden, Lyckan och stallet vid Gunla mosse (Skårs höga) från Idrott & Förening till Fastighetsnämnden. Vi får hoppas att det kan innebära att husen vårdas bättre i framtiden. Samtidigt finns det en risk då Fastighetsnämnden har placerat båda torpen i en kategori som beskrivs enligt följande:

” Markreserv – mark där den pågående användningen inte är den slutliga, mark utanför detaljplan eller område för friluftsliv och rekreation.”

Att kalla torp inom Delsjöområdet för ”markreserv” är oroande även man inte klart uttalat om man med det avser: 1. mark där den pågående användningen inte är den slutliga. 2. mark utanför detaljplan. 3. område för friluftsliv och rekreation. Det skall självklart vara nummer 3! Men denna otydlighet är inte bra, området måste ges ett tydligt och gott skydd inför framtiden så att inte torpen plötsligt rivs och området bebyggs på grund av sin status som ”markreserv”.


Ur: Protokoll idrotts- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-06-20.

§ 88 Diarienummer 0046/10 Överföring av fastigheter till fastighetsnämnden

Beslut 1. Idrotts- och föreningsnämnden för över byggnader förtecknade i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden 2017-07-01 till då aktuellt bokfört värde.

2. Idrotts- och föreningsnämndens budgetram minskas med 1,5 miljoner kronor från och med 2018 eftersom fastighetsnämnden begär en ramjustering av kommunstyrelsen om 1,5 miljon kronor.

Stöd för ramjustering hämtas från punkt 6 i ett beslut av kommunstyrelsen daterat 2016-06-15.

En förutsättning för att byggnaderna ska föras över är att fastighetsnämnden 201706-16 beslutat att ta emot byggnaderna.

 

Ur: Protokoll Fastighetsnämnden. Sammanträdesdatum 2017-06-16.

§ 165 diarienr 5470/14 Övertagande av byggnader från idrotts- och föreningsnämnden

BESLUT

Enligt fastighetskontorets förslag:

1. Byggnader förtecknade i tjänsteutlåtande, nr 1-22, övertas från idrotts- och föreningsnämnden 2017-07-01 till då aktuellt bokfört värde.

2. Fastighetsnämnden begär av kommunstyrelsen ramjustering på 1,5 mnkr från och med 2018 avseende de negativa ekonomiska konsekvenserna. Motsvarande justering minskar i idrotts- och föreningsnämndens ram.

Detta är inte en markreserv!