Reningsanläggning för lakvatten vid Brudaremossen

I en kungörelse från Länsstyrelsen berättas följande:

F.d. Brudaremossens avfallsdeponi, Göteborgs kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 17 maj 2017 lämnat Göteborgs kommun tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en reningsanläggning för rening av lakvatten från f.d. Brudaremossens avfallsdeponi, samt att leda renat vatten till allmän spillvattenledning för vidare avledning till Ryaverkets avloppsreningsverk.

​Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen (Södra Hamngatan 3, Göteborg/Drottninggatan 2, Vänersborg/Hamngatan 1, Mariestad), telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 21 juni 2017.

Ange diarienummer 551-38563-2016.


Läs mer om deponier och Brudaremossen via denna länk till Göteborgs stads hemsida. Här finns även länken till hela ansökningstexten.

Ansökan gäller ett reningsverk i den norra av de två dammarna som redan finns mellan Brudaremossen och Svarttjärn. Det kommer att innebära en del anläggningsarbete och det uttrycks i remissvaren att det är problematiskt att få fram tung trafik på vägarna i området. Både på grund av att vägarna inte är byggda för tung trafik och för att de nyttjas av många besökare i området. Samtidigt är onekligen rening av lakvattnet viktigt för hela områdets miljö. Jag lär få tillfälle att återkomma och berätta mer om Brudaremossen och dess gifter.

Karta hämtad ur Brudaremossenlakvattenrening -Tillståndsansökan miljöfarligverksamhet.