Bygget vid Lilla Torp har inletts

Vid Lilla Torp har nu arbetet med att bygga ut Göteborg Lawn Tennisklubb (GLTK) fyra nya tennisbanor samt en utökade kontorslokaler.

Även parkeringsplatsen kommer att byggas om, men där har arbetet ännu inte inletts. Foto: Per Hallén 2016
Även parkeringsplatsen kommer att byggas om, men där har arbetet ännu inte inletts. Foto: Per Hallén 2016
Detta är den utbyggnad av tennisanläggningen som nu genomförs.
Detta är den utbyggnad av tennisanläggningen som nu genomförs. Den nya byggnaden är markerat i rött.

Denna process började när den f.d. ägaren av Lilla Torps handelsträdgård beslutade att riva hela anläggningen 2011, detta trots att det fanns personer som var intresserade av att driva verksamheten vidare.

Rivningen av växthusen. Foto: Per Hallén 2011
Rivningen av växthusen. Foto: Per Hallén 2011
Foto: Per Hallén 2011
Foto: Per Hallén 2011
Foto: Per Hallén 2011
Foto: Per Hallén 2011

Växthusen togs aldrig upp i bevarandeprogrammet för Göteborg men bedömdes ändå vara viktiga som en rest från områdets tidigare historia ”Intill f d Lilla Torps trädgårdsmästare bostad ligger ett växthuskomplex och ett stall och i norr mot Delsjövägen finns den gamla infartsvägen med allén kvar. Dessa rester av Lilla Torp har lokalhistoriskt värde och utgör ett värdefullt komplement till miljön inom Stora Torp, där växthus saknas.”  (Lönnroth 2000, s. 109)

Rivningen av växthusen, som till vissa delar var äldre än 1860-talet är lika tragisk som rivningen av Lilla Torps huvudbyggnad 1968, båda rivningarna var helt onödiga. Den f.d. handelsträdgårdsmästaren bor kvar i området, dessutom i ett kulturhistoriskt intressant hus. I Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur nummer 1 2012 riktade Anders Ryberg stark kritik mot hur de äldsta handelsträdgårdarna tillåts försvinna, där är Lilla Torp omnämnt. ”Göteborgs Stadsmuseum skrev i sitt utlåtande att anläggningen var bevarande värd. Detaljplanen medger inte heller ny bebyggelse på rivningstomten. Allvarligast är nog ändå att ungdomar inom stadsodlingsrörelsen hade engagerat sig i frågan och efter en varsam renovering ville de fortsätta odlingen i Lilla Torps anrika trädgård. Det satte paragraf 22 i Fastighetsnämndens arrendeavtal stopp för: »Arrendatorn skall vid arrendets upphörande återlämna arrendestället väl avröjt samt fritt från byggnader och anläggningar såväl ovan som under jord«. Nu är den i alla fall uppfylld. En inte alltför djärv gissning är att området blir parkeringsplats i framtiden. Det är vanligt att blommor och grönska får ge vika för bilismens behov.” (Ryberg 2012)

Grävskopan har börjat sitt arbete. Foto: Per Hallén 2016
Grävskopan har börjat sitt arbete. Foto: Per Hallén 2016
Foto: Per Hallén 2016
Foto: Per Hallén 2016

Just nu pågår trädfällningen i området för att ge plats åt, inte bilar, men tennis mitt mellan den gamla trädgårdsmästarebostaden och Lilla Torps ekonomibyggnader, som numera används av polisens ryttare. Det är alltså ett betydande ingrepp som nu görs i Lilla Torp och den kulturhistoriska miljön måste betraktas som förstörd.

Den nya byggnaden kan inte med bästa vilja anses kunna ersätta de värden som växthusen tillförde området.
Den nya byggnaden kan inte med bästa vilja anses kunna ersätta de värden som växthusen tillförde området.

Skogsmaskinernas arbete under de senaste veckorna har lämnat ett ödsligt landskap vid Lilla Torp. Endast några få större träd har sparats, man kan fråga sig varför ett så stort område måste rensas från grönska inför den kommande byggnaden.

Foto: Per Hallén 2016
Foto: Per Hallén 2016

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det som sker vid Lilla Torp kommer att följas här på Delsjöområdets historia. Det är ett varnande exempel på hur snabbt en negativ förändring av kulturmiljön kan ske. Samma sak kunde ha inträffat vid Stora Torp innan stallarna där renoverades. De historiska miljöerna, liksom naturmiljöerna, i Delsjöområdet och dess randområde har oftast inte något skydd. Naturreservatet omfattar bara en del av Delsjöområdet och inte markerna närmast bebyggelsen.

Referenser

Detaljplan för utbyggnad av kontor och idrottsanläggning vid Töpelsgatan inom stadsdelen Torp i Göteborg. Diarienummer SBK: 0537/10, antagen 12/8 2014, laga kraft 12/5 2015.

Lönnroth, Gudrun (red.), Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 2, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2000.

Rydberg, Anders, ”Rädda de sista handelsträdgårdarna!”, Byggnadskultur 2012-1.