Stora Torps stallar skall säljas

Renoveringen av Stora Torp har varit framgångsrik. Den har till och med lyfts fram som ett gott exempel på hur hotade byggnader kan räddas i Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur (4.16). Stora Torps stallar fanns länge med på Gula listan över hotade miljöer i Sverige.

Renoveringen är dock inte slutpunkten för stallarna, Fastighetsnämnden vill om två år genomföra en försäljning av byggnaderna. Den 13:e december fanns följande att läsa på nyhetsplats via goteborg.se:

”Stora Torps ridklubb får hyra stallarna i Stora Torp under två år framåt. Därefter ska fastigheten säljas. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt sammanträde den 12 december.

Framtiden för stallarna och gårdsmiljön har tidigare varit osäker. Men förra året beslutade fastighetsnämnden att de skulle renoveras och miljön bevaras. Eftersom byggnadernas underhåll varit eftersatt har det skett en renovering och fastigheten har övertagits av fastighetsnämnden från idrotts- och föreningsnämnden. Fastigheten, i utkanten av Delsjöreservatet, saknar detaljplan en sådan ska upprättas innan fastigheten säljs. Läs mer i tjänsteutlåtandet.”
I tjänsteutlåtandet, som du kan läsa via länken i citatet ovan, berättas att byggnaderna nu fått fastighetsbeteckningen 749:140 och tomtmarken är 7 875 kvadratmeter stor, se kartan nedan.
karta_stallarna
Byggnaderna har efter renoveringen fått ett bokföringsvärde som uppgår till ca 6 900 000 kronor och den hyra staden ville ha av hyresgästen, idag Stora Torps ridklubb, var på 600 kronor per kvadratmeter men klubben vill inte betala denna summa utan har accepterat en hyra på 400 kronor per kvadratmeter.
Eftersom byggnaderna inte behövs för någon nämnds arbete har Fastighetsnämnden, som sedan några månader förvaltar byggnaderna, beslutat att det skall ske en försäljning om två år när ridklubbens besittningsskydd löper ut. Innan dess skall en plan upprättas för området, en plan behövs för att kunna skydda byggnaderna.
”Fastigheten Göteborg Torp 749:140, som ligger i utkanten av Delsjöreservatet, saknar detaljplan. I syfte att ge planmässigt stöd för bevarande av befintliga byggnader lämnade kontoret in förfrågan till byggnadsnämnden om upprättande av detaljplan för området. Planarbetet bedöms starta under 2017, antingen som detaljplan eller områdesbestämmelse.”
”Stallområdet utgör en unik miljö i direkt anslutning till Delsjöreservatet. Då planarbete avses starta för att skydda området och säkra byggnadernas bevarande samt att byggnaderna inte kommer att kunna hyras ut med positivt resultat under överskådlig tid, ser inte kontoret att fastigheten med nödvändighet behöver ägas av staden efter det att plan har upprättats för området.” (Ur: tjänsteutlåtandet)
Det är givetvis mycket bra om byggnaderna kan få ett skydd inom en plan för området, som läget har varit tidigare har byggnaderna när som helst kunnat rivas. Det är dock viktigt att bevaka att man i samband med den nya planen bevakar så att inte staden ”passar på” att ta ytterligare marker från Delsjöområdet till ny bebyggelse. Så, fortsätt att hålla ögonen på Stora Torp!
De nyrenoverade stallarna. Foto: Per Hallén 2016.
De nyrenoverade stallarna. Foto: Per Hallén 2016.