Stabbetorget – ett torg på utmarken

Det är inte många minuters promenad från Stabbetorget innan man är ute i Delsjöskogen. Radhusområdet gör att grönskan kommer ”smygande” in mot torget förbi kyrkan och skolan (som nu är under en omfattande ombyggnad och delar har den senaste tiden rivits). Redan i den första stadsplanen pekades det då blivande torget ut som huvudcentrum för den nya stadsdelen, där skulle finnas butiker och service. (GSH 1948:240, 1953:499) Ett knappt årtionde senare behövdes det större utrymme för bilar och ett parkeringsdäck föreslogs på en obebyggd tomt mitt emot torget.

Skiss över förslaget från 1966, hämtat ur GT 6 april.
Skiss över förslaget från 1966, hämtat ur GT 6 april.

I GT den 6:e april 1966 skrev man följande ”För området vid Stabbetorget, Rosendalsskolan och Björkekärrs kyrka föreslås ett parkeringsområde väster om torget, alltså mitt emot kyrkan. Genom parkering på två däck skulle området tillföras 190 bilplatser. Vidare ändras busshållplatserna på ömse sidor om Rosendalsgatan.” Idag är den tomten bebyggd med bostadshus.

Foto: Per Hallén 2016.
Foto: Per Hallén 2016.

I vår egen tid finns det ett nästan omätligt behov av nya bostäder och i Björkekärr byggs redan närmare 300 nya bostäder inte långt från Stabbetorget och fler planeras. Nya bostäder och skola nära Härlanda tjärn har jag tidigare berättat om. Ett nyligen presenterat förslag att omvandla Stabbetorget innebär inget hot mot Delsjöskogen utan en förstärkning av Björkekärrs centrum. Läget för nya bostäder är utan tvekan mycket bra och en väl genomförd modernisering av torget kanske innebär att stadsdelen får behålla butik och en del annan service.

Stabbetorget 2016. Foto: Per Hallén
Stabbetorget 2016. Foto: Per Hallén
"Nya" Stabbetorget enligt det framlagda förslaget, dock endast en skiss ännu.
”Nya” Stabbetorget enligt det framlagda förslaget, dock endast en skiss ännu.
Kartan över den föreslagna ombyggnaden.
Kartan över den föreslagna ombyggnaden.

Det ursprungliga torget var planerat för en mycket gles stadsdel med mest villor och radhus, men i och med att det byggdes flerfamiljshus vid Lådämnesgatan, Träringen och inte minst i Robertshöjd kom stadsdelen att förändras. De nya bostäderna ovanför Torpagatan ger också ett stort tillskott av möjliga besökare vid torget. Vid själva torget och på parkeringen bakom 50-tals höghuset skulle det gå att bygga 85 nya lägenheter. I ansökan beskrivs syftet enligt följande: ”Syftet är att tillskapa bostäder i ett område med god infrastruktur och att skapa bättre förutsättningar för den lokala handeln. Ny butiksyta tillkommer och med fler boende kring torget ökar kundunderlaget, avsikten är att en lite större livsmedelsbutik ska inrymmas. Torget blir mer synligt i stadsdelen med ett punkthus och utgångspunkten är att torget rustas upp med förbättrad visuell kontakt från Rosendalsgatan och busshållplatsen in mot butikerna. Förslaget innebär mer rationella lokaler för handel och service samt bättre inlastnings- och parkeringsförhållanden.  Begäran omfattar ca 85 nya lägenheter. Tillkommande bruttoyta som föreslås är ca 5800 m2, plus garage under mark ca 2400 m2. Befintlig yta för handel kvarstår eller utökas något.”

Det man förhoppningsvis kommer att ta med i planeringen är att inte helt utplåna 50-tals torget. ”Området är med i aktuell remissversion av ”Moderna Göteborg” som är en utökning och del III av Göteborgs bevarandeprogram ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg”. Området anses således omfattas av PBL 8 kap 13 §. Såväl själva torget som angränsande bebyggelse med skivhus och butikslänga beskrivs särskilt. Bland annat beskrivs att torget präglas av en helhetskänsla med bevarad 1950-talskaraktär. ”

Det lär finnas anledning att återkomma till Stabbetorget och den pågående förändringen av det gamla utmarksområdet Björkekärr.

Tryckt källa:

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH)

Internet, Göteborgs stad:

Förprövningsrapporten: http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/17F09A079955E180C1257F9C00279BE0/$File/01.%20Forprovningsrapport.pdf

TU.pdf: http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/17F09A079955E180C1257F9C00279BE0/$File/TU.pdf