Områden med skogskänsla och gammal skog

I juni 2016 avslutades ett större LONA (Lokala naturvårdssatsningen) projekt av GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND kring den s.k. Delsjön-Härskogenkilen. Projektet har resulterat i flera rapporter. En av dessa är en undersökning av områden med skogskänsla och gammal skog. (Läs hela rapporten via denna länk). Det är alltså ett stort område som undersökt och det vore intressant att jämföra projektets resultat med det som är känt kring skogsbruk under 1800- och 1900-talen i denna gröna kil.

skogsomraden

Det finns fler områden med höga värden när det gäller skogskänsla söder om Härlanda tjärn och i området väster och norr om Kåsjön. Nästan hela området kring Delsjöarna markeras också som höga värden när det gäller skogskänsla, vad är då skogskänsla? ”I områden med skogskänsla får besökaren en upplevelse av skog, vilken står i kontrast till en upplevelse av staden i fråga om dofter, ljud och färger. Det är viktigt för upplevelsen att besökaren får en känsla av oändlighet, men att skogen likväl uppfattas som en sammanhållen enhet (Regionplane- och trafikkontoret, SLL 2004). Faktorer som stör upplevelsen av skogskänsla är till exempel nedskräpning, buller, avspärrade områden eller okänsligt skogsbruk. Områden med skogskänsla används för aktiviteter som svampplockning, joggning, orientering, ridning eller för att koppla bort vardag och stress (Regionplane- och trafikkontoret, SLL 2001). ” (Ur: Delrapport inom pilotprojektet Delsjön-Härskogenkilen 2015-09-03, s. 2)

gammalskog

Karta 3 ovan visar områden med gammal skog i Delsjö-Härskogenkilen.

”Vid kartläggningen av gammal skog användes följande definitioner:  Skogen ska vara uppvuxen och ge en skoglig känsla.

  • Krontäckningen av uppvuxna träd bör inte understiga 30 % (gränsen utgår från Na-tura 2000-definitionen av trädklädd betesmark, 9070, som är en skogsnaturtyp).
  • Gamla träd över 100 år ska vara allmänt förekommande i skogsområdet, vilket inne-bär att minst 5-10 träd/ha ska finnas. Olikåldrighet bör förekomma i skogen.
  • Skogen bör vara flerskiktad.
  • Ytan för områden med gammal skog bör överstiga 0,5 ha och minsta bredd för ett skogsbestånd bör inte understiga 50 m. Områden med gammal skog kan i vissa fall vara mindre än 0,5 ha om de ligger i anslutning till annan uppväxt skog (sådan som kan gå in under definitionen av områden med skogskänsla). Skogsområden mindre än 0,25 ha karterades dock inte (i enlighet med Stockholms läns landstings modell)) (Delrapport inom pilotprojektet Delsjön-Härskogenkilen 2015-09-03, s. 7)

Inom den västligaste delen, dagens Delsjöområde, är det mycket tydligt att den äldsta skogen finns längst i väster med en stor koncentration till Stora Torps marker. Det är inte överraskande då det var där som skogsplaneringen inleddes redan under 1700-talet. Det finns även ett smalt område med skog som är äldre än 100 år utmed Kärralund och Kålltorp, det är rester av framförallt inägomarker som numera är en del av Delsjöområdet. Det är ändå värdefullt att en undersökning av nutida skog kan bekräfta det som är känt från historiska källor. Karteringen visar också hur lite äldre skog det finns i området och därmed hur viktigt det är att skydda den västra delen som också är den mest utsatta varje gång någon önskar att ta ett mindre område i anspråk för bebyggelse.

”Den västra delen av Delsjön-Härskogenkilen är särskilt viktig ur landskapsekologisk och rekreationsmässig synvinkel eftersom den i allra högsta grad utgör en grön kil in i ett urbant landskap. Kilen går här in i Göteborgs stad och omges även av andra tättbebyggda områden och kan därför ses som en grön korridor mellan glesbygden och storstadsområdet Göteborg. Följaktligen bör det vara prioriterat att här försöka bevara en intakt grön korridor med uppvuxen skog och så mycket gammal skog som möjligt. Det storstadsnära läget gör också denna del av kilen extra attraktiv för exploatering, vilket ytterligare ökar behovet av planering för att säkra värden knutna till natur och rekreation.” (Delrapport inom pilotprojektet Delsjön-Härskogenkilen 2015-09-03, s. 13)

Källa

Kartläggning av områden med skogskänsla och gammal skog.  Delrapport inom pilotprojektet Delsjön-Härskogenkilen. 2015-09-03.