Beskrifning öfver Östra och Vestra Skår

H.H. Wesslau skulle 1860 sälja Östra och Västra Skår och köpte därför annonsplats i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det var en annons utöver det vanliga med en mycket ingående beskrivning av gården. Givetvis är texten utformad för att locka köpare, men samtidigt ger den inblickar i hur gården såg ut och fungerade. Till och med en enklare redovisning av gårdens räkenskaper finns med i beskrivningen. Visste du exempelvis att det odlades vin på Skår 1860?

Skårsbyggnader1857
Skår 1857, nr 1 i rött på kartan markerar huvudbyggnaden som ännu finns kvar. (14-ÖRG-108)

”1 27/32 mantal, beläget uti Götheborgs Län, Säfvedals Härad och Örgryte Socken, hvilken egendom kommer att ovilkorligen för­säljas genom offentlig auktion på stället, Lördagen d. 7 Juli 1860, 1/2 12 middagen.

Östra och Vestra Skår, 1  2/3  7/2 mantal af Kronoskatte natur, är beläget emellan 1/8 och 1/4 mil sydvest från Staden Götheborg i den för sin naturskönhet bekanta Örgryte Socken, vid Mölndahlsån och stora landsvägen till Kongsbacka och Borås.

Dessa 1 2/3 7/2  mantal Östra och Vestra Skår innefatta uti allt 330 tunnland, deraf all­männa platser och vägar utgöra 5 tunnland 11 kappland.

Nedra och bästa delen af ägorna, 103 tunnland 5 kappland, är skiftad till circulationsindelning uti 14 halfva eller 7 hela lotter, som innehålla endast åker och äng, med en till allra största delen serdeles god jordmån af rik mylla på mergelhaltig botten, intagande till större delen en jemn lokal, som i rester begränsas af Mölndahlsån och allmänna vägen från Götheborg till Borås samt i Öster af Gundla Mossen och Delsjön.

Af denna mark lemnas köparen 60 tunnland på det fullständigaste sätt bottendikad, dels med rör dels med små kullersten, likasom med all sorgfällighet jemnad och renad jord, samt inom de trenne sista åren gödslad med fullt 12,000 lass stallspillning.

Vidare till odling under circulationsindelning uti fem skiften uppmätt mark med jord­mån af i allmänhet lätt mylla på sandbotten, innehållande 40 tunnland och 7 kappland; af dessa voro under förra året circa 14 tunnland besådda med råg, hvilken, oaktadt 4 å 5 månaders torka, lemnade god medelafkastning och besåddes derefter med passande gräsfrö för att i år bära gräs.

Mark, sammanhängande med inägorna, af bättre beskaffenhet, med jordmån af mylla på lera och sandbotten, utgörande 18 tunnland 10 kappland; till donna odlingsmark, hvarå ingen circulationsindelning ännu har skett, skall läggas Skårs andel i Gundla Mossen, utgö­rande enligt nu fastställd delning circa 12 tunnland, hvarjemte Skårs gård står i under­handling om en lika stor andel i samma mosse och hvarigenom hela till egendomen hörande 330 tunnland samt nämnde mosse 42 tunnlad blifva uti ett sammanhang.

Alldenstund Gundla Mossen har ett fullkomligt godt affall och det visar sig, att den har lerbotten, blef redan under förra året utdikningen påbörjad, och då Skårs andelar äro belägna vid utloppet, har karta och kostnadsförslag öfver utdikningen af Agronom blifvit upprättade, belöpande sig det sednare till 847 R:dr R:mt.

Som de öfrige af delägarne i Gundla Mossen äro många och således icke kunna draga någon fördel af densamma, så blifver lätt att med dem uppgöra köp eller arrende på lång tid, då i så fall hela Skårs circulationsjord komme att utgöra 200 tunnland eller

all Inrösningsjord, ;………………………………………………..232  tunnland.

Berg och Sandtäckter……………………………………………..120    „

En mindre mosse till påkörning å sandjorden…………. 3        „

Odlad torplägenhet………………………………………………. 2        „

Summa 357  tunnland.

Af den öfriga ägovidden, som finnes med spridda lägen, åtskilliga parker och be­vuxna kullar, undantagne till platser för Villor, deraf fyra redan utstakade, utgörande 23 tunnland 28 kappland; till tomter 1 tunnland 28 kappland; till fruktparken 2 tunnland 2 kappland; till blekplats 4 1/2 tunnland; lastageplats vid Mölndahlsån 8 kappland; allt i öfverenestämmelse med af vice Commissions-Landtmätaren Herr J. P. Ljungström under åren 1857 och 1858 upprättade Ego- och Delnings-beskrifningar samt ny karta Öfver Skår.

Å egendomen finnes dessutom:

150 stycken dels äldre, dels yngre utsökta fruktträd och plats afsedd för lika många, omgifven af tre vackra dels af ek, dels af annan löfskog bestående parker.

En större Hallon-plantering.

En större Sparris-plantering under arbete, hvarå redan under förliden vår circa 1500 starka plantor nedlades, som i år synas utmärkt lofvande.

En vinplantering i andra året med 20 st. mycket starka stockar och som dessutom lemnar plats öfrig för flera hundrade krukväxter; uppvärmes både med ströbädd och varm­kanal; dessutom finnes en utmärkt kompost-beredning jemte unga rankor för ytterligare 40 stockar, färdiga att i höst eller nästa vår planteras.

Vid egendomen finnes icke anlaggd någon stor lyx, men deremot hafva de stora utom­ordentliga arbeten de sista tre åren blifvit använde uteslutande på jordens förbättring, såsom drainering, rensning och uppgödning, nya vägars anläggning och de gamles iståndsättande, parkernes uppränsning eller gallring och allt detta efter en för hela egendomen fastställd plan för det kommande, så till behöfliga byggnader som ytterligare vägar, vare sig för eko­nomi eller skönhet, hvarigenom det är lätt för en blifvande ägare att komplettera denna egendom både till Parad- och Ekonomi-egendom af första rangen.

Denna trädgård (jag anser gårdens inägor berättigade bära detta namn) bar, enligt hvad i det föregående blifvit antydt, till större delen jemn åkerjord, hvilken dock här och hvar är afbruten genom kullar, bevuxne med löfskog, mest ek, bildande lundar, som gifva åt det hela den omvexlande anblicken af en utan konst vacker natur inom kulturens råmärken, så nära Götheborgs stad, att man liksom genom ett trollslag föres från landtlifvets nejd till höjder, der man öfverraskas af hela staden Götheborg och dess omgifning med Götha-elf och dess utlopp i det mest herrliga perspektiv.

Vidkommande vattentillgången, så gränsa, som nämndt är, gårdens ägor intill den lilla nätta, för fiske och bad väl kända Delsjön; gårdens alla ägor äro så fördelade, att tillräck­ligt vatten finnes der vare sig i de torraste år, icke allenast för kreaturen utan för alla erforderliga behof, samt en utmärkt skön källa för dricksvatten; från en källa, belägen cirka 200 fot högt, kan vattnet med lätthet ledas icke allenast direkte i stall och ladugård, utan efter behag öfver hela den nedom liggande trädgårds- och parkanläggningen och med någon kostnad tillräcklig för mindre bad- och duschinrättning; genom Mölndahlsån är det mest beqväma tillfälle beredt för transport af alla slag gödningsämnen, hvilka icke allenast kost­nadsfritt erhållas, utan tillskynda årligen en icke obetydlig kontant inkomst för dess af hemtning från Götheborg. Jemte denna beqväma och rikliga tillgång, hvilken, utom sitt egna värde, medförer direkta kontanta inkomster, har denna egendom lika goda och värde­rika resourcer i gödningsämnen från alla de i egendomens grannskap belägna fabriker af alla slag, såsom Almedahls stora etablissement garfveri, färgeri, tvål- och såpfabrik, hvar­igenom de här omnämnde till odling bestämde större slätter, belägne utmed allmänna lands­vägen, med något kapital inom ett par år lätt äro förvandlade till bördiga fält.

Sedan egendomen af mig emottogs, efter att i fulla trettio år hafva legat öde utan all skötsel värd att nämna, kan ingen nettoinkomst uppgifvas, men följande brutto­inkomster torde vara tillräcklige för att visa hvilken afkastning denna egendom kommer att lemna efter att de tre åren, som ännu återstå för cirkulationens fullständiga genomgång, blifva fullbordade, nemligen:

Från den 24 Mars 1857 till årets slut:

enligt    Inspektörens  anteckning 2,312:   5.

enligt    min anteckning…………………………………………… 5,423:             41. 7,735:              46.

Från och med Januari 1858 till och med Juli samma år:

enligt    Inspektörens anteckning………………………………6,341:    6.

enligt    min                     dito ……………………………………..3,980:. 38.

Från och med Augusti till 1858 års siut:

alla inkomster ensamt af mig noterade…………………….6,620: 42. 16,942: 38.

Från 1 Januari till 31 December 1859 ………………………13,448: 7.

 

hvarifrån dock bör afgå cirka 700 R:dr pr år för köpt mjöl till ladugården. Alla årens assuraueepremier äro fullt inbetaldte utom för några nybyggnader. Samtlige byggnaderne bestå af följande:

l:o. Ett Corps de logie af groft furutimmer i två våningar;

2:o. Två Stall- och Ladugårdsbyggnader, väl underhållne;

3:o. En äldre Ladugårdsbyggnad;

4:o. Trädgårdsmästarebyggnad;

5:o. Brygghus och Bagarestuga;

6:o. Ett Svinhus;

7:o. En större hvälfd källare;

8:o. Smedja af gråsten;

9:o. Spannmålsmagasin i två våningar;

10:o.  Fyra äldre mindre byggnader på Vestra Skår;

ll:o. En torplägenhet för två familjer;

12:o. Ett Vinhus;

13:o Ett Lusthus

Alla byggnader äro under tegeltak.

Huvudbyggnaden står ännu kvar, liksom lusthuset som skymtar längst till vänster i bild ovan. Foto: Per Hallén 2013
Huvudbyggnaden (nr 1 i listan ovan) står ännu kvar, liksom lusthuset (nr 13) som skymtar längst till vänster i bild ovan. Foto: Per Hallén 2013

För den som önskar tillöka eller förbättra ifrågavarande byggnader gifves dertill det bästa tillfälle, alldenstund vacker gråsten, sand och lera finnes å egendomen på nära håll sch trädvaror af alla slag till de mest billiga priser dagligen kunna köpas vid gär­dens egna grindar.

Promenadvägen till kyrkan, större delen genom gårdens egna parker, fordrar icke öfver 15 minuters tid.

Såsom ytterligare bevis på denna egendoms stora värde för helsans vårdande uppgifves, att den stora, friska Kallebäckskällan endast ligger 10 á 15 minuters promenad­väg från boningshuset, äfvensom att gårdens egen källa fullt motsvarar detta vattens kända godhet.

 

För den som dertill kan och vill disponera ett litet kapital för att af denna egendom, draga ett revenue, som troligen ingen egendom förr lemnat, är ett godt tillfälle beredt, genom att dels på längre tider upplåta platser för villor, dels att å den jord, som för större odlingar anses mindre lämplig, uppföra små byggnader och desamma jemte något tunnland, jord utarrendera, hvilket företag, tillfölje af den mängd bättre arbetare, som finnes i nejden, enligt gjord erfarenhet, lemnar en avance af minst 25 procent, eller ock upplåta tomtplatser emot fyra öro för qvadrataln pr år, hvilket utgör 560 R:dr R:mt pr tunnland i årlig inkomst, hvilken sistnämnde princip är antagen vid en i stadens grannskap åt annat håll varande egendom och lemnat bemälde afkastning. Utomdess kunna platser vid Mölndahlsån uthyras mot ganska höga årliga arrenden.

Genom inköp af två tunnland jord, som nu äro till salu, kan vägen från gården till staden betydligt förkortas och framkomma direkte på stadens grind.

Af blifvande köpeskilling kunna R:dr 100,000 R:mt emot inteckning fortfarande få qvarstå, till större delen emot 5 procents årlig ränta och det öfriga lämpas efter reel kö­pares beqvämlighet.

Egendomen kan äfven före auktionen under hand försäljas, i hvilket fall, om så önskas, stenhus i Stockholm eller Götheborg tages i liqvid för köpeskillingen Öfver närande inteck­ning, derom likväl spekulant bör snarligen underrätta.

Alla vidare upplysningar lemnas på stället, eller genom korrespondence, af under-i tecknad, som håller spekulanter tillhanda alla de handlingar, kartor och räkenskaper, på hvilka denna beskrifning sig grundar; alla öfriga vilkor tillkännagifvas dessutom vid auktionstillfället.

Götheborg den 19 Maj 1860.

(6723)                                                                                                                 H. H. WESSLAU.”

(Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 2 juni 1860)

Karta:

Lantmäterimyndighetens arkiv: 14-ÖRG-108, 1857