Storbrand på Fräntorps gård

Bilden ovan är hämtad ur Göteborgs-Tidningen 28 juli 1927.

Den 14:e februari i år presenterade jag en utökad historisk över Fräntorps gård, idag finns anledning att återvända till gården. Vid mitt senaste besök i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv påträffades ett par tidningsartiklar från 1927 som berättade om en storbrand som ödelade gårdens stora U-formade ekonomibyggnader.

Karta hämtad ur Brandförsäkringsverket, Fräntorp, Örgryte socken nr 53584, år 1920. Nr 2-3 längst till höger på kartan markerar byggnaden som förstördes i en brand 1927. Byggnaden markerad med nr 8 är källaren, alltså resterna av den huvudbyggnad som förstördes av en eldsvåda 1877. Nr 1 markerar byggnaden som 1920 användes till huvudbyggnad.

”En häftig eldsvåda har i natt rasat på egendomen Frändtorp i Sävedalen, varvid den byggnad, som inrymde ladugård, stall, lada, vagnbod och redskapsbod nedbrann.

Elden upptäcktes vid halv tretiden på natten av vakten vid järnvägsbron, vilken ligger på någon kilometers avstånd från gården. Han skyndade genast åstad för att varsko gårdens folk. Folket var emellertid redan på benen. Den stora byggnaden stod i full låga, och stora eldtungor kastades högt upp mot natthimlen.

Gärden äges av Göteborgs stad och arrenderas av åkeriägarna J.A. Carlsson och Carl Pettersson i Göteborg. Den förstnämnde väcktes strax före klockan tre av sin hustru, som vaknat av lågornas ljud och först trodde att en kraftig storm rasade. Herr C. skyndade ned på gården och lyckades genast få telefonbud till brandkåren. En motorspruta med åtta man under befäl av brandkapten Hjertberg avgick omedelbart och befann sig snart på gården.

Elden hade då spritt sig till ett par mindre byggnader i närheten. Första omsorgen blev nu att rädda dessa. I den stora byggnaden brann det så gott som överallt. Ingenting stod att rädda.

En slangledning utlades till en tjärn belägen uppe i skogen, c:a 200 meter från brandplatsen. Slangledningen grenades sedan ut till tre sprutor, med vilka man bekämpade elden.

Vid ett samtal, som en medarbetare i Handelstidningen i dag haft med brandkapten Hjertberg, yttrade denna, att om man kommit fem minuter senare till platsen, hade troligen hela gården brunnit ned.

Den brunna byggnaden var byggd i form av ett U med en stenlagd gård i mitten. Troligen har elden uppkommit nordöstra hörnet, där en mängd hö och halm fanns lagrad, samt spritt sig därifrån till stallet och de övriga delarna.

På vad sätt elden uppkommit, vet man icke. Ingen elektrisk ledning finns i byggnaden, så att gissa på kortslutning går icke. Tänkbart är, att någon, exempelvis en självbjuden logerare, varit vårdslös med tändstickorna

Värdet av det brunna är ännu inte fastställt. Gården köptes i september förra året från Säveåns AB och ingår i de s.k. Sävenäsfastigheterna för vilka köpesumman uppgick till 2 911 000 kr. Den brunna byggnaden var försäkrad för 35 000 kr. hos Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet. I denna summa ingår ej allt lösöre, som förstördes. De levande och döda inventarierna voro försäkrade för sammanlagt 6 000 kr. hos ”Svea”.

Sistnämnda summa täcker dock ej på längt när värdet av det brunna, enligt vad hr Pettersson framhöll. En slåttermaskin, radsåningsmaskin, hackelsemaskin, två plogar, ett flertal vagnar, selar och lantbruksdon, 13 ton halm samt omkring 43 lass hö ha nämligen blivit lågornas rov. En tur i oturen var, att fem kor och tre hästar voro ute på bete. Endast två hästar och en kviga befunno sig nu i byggnaden, men att rädda dem lät sig inte göra.

Ännu idag på morgonen glödde och pyrde det i askan mellan de raserade murarna. Här och var slogo små eldslågor upp. Brandkåren hade fortfarande en slang i arbete. Att tränga in på den stensatta gården genom porten hade tagit mer än en timmes besprutningsarbete i anspråk. Den lilla tjärnen i skogen har till släckningen fått släppa till så gott som allt sitt vatten. Eftersläckningen har övertagits av en mindre motorspruta, som haft full sysselsättning under förmiddagens lopp.” (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 28 juli 1927)

Det gick snabbt att slå fast att branden hade varit anlagd och en mordbrännare var oväntat snabbt infångad av polisen, Göteborgs-Tidningen skrev följande den 29 juli under rubriken Eldsvådan var anlagd – Den 22-årige mordbrännaren anhållen.

”Eldsvådan på Frändtorps gård i går natt fick snart nog sin förklaring. Polisinspektor E. Wallén i Gårda hade under gårdagens förmiddag påbörjat polisundersökningen, men ännu inte nått något resultat då en ung man uppenbarade sig hos detektivpolisen i Göteborg och meddelade att det var han som förorsakat branden. Först ville han göra gällande att det hela var en olyckshändelse. Han hade ett par nätter logerat i ladan, och för att lysa sig i mörkret hade han natten till i går tänt en tändsticka. Det bar sig inte bättre än att han slant och föll framstupa, och så satte tändstickan eld i halmen som inom kort stod i ljusan låga.

När mannen sedan under dagens lopp underkastades förhör av kommissarie Rhedin, förklarade han att denna första version var oriktig. Han hade helt enkelt med avsikt satt eld på ladan – varför kunde han aldrig ge någon tillfyllestgörande förklaring på. Han påstod emellertid att han var led på hela världen, och detta var anledningen till att han ställde till med mordbrand. Att han just utvalt Frändtorps lada tycks vara en tillfällighet. Han var icke bekant med någon på gården och han hade utan lov bott i ladan ett par nätter.

Vi ha i dag på morgonen haft ett samtal med kommissarie Rhedin om saken. Han förklarar att man ännu inte haft tid att höra någon annan än den anhållne och att man alltså inte kunnat kontrollera hans uppgifter. Kommissarie Rhedin tvivlar emellertid inte på att hans berättelse är i huvudsak riktig. Förhören komma i dag att fortsättas. Man beräknar att den anhållne kommer att häktas först fram i nästa vecka.

Den anhållne är en 22-årig man, Nils Oskar Östberg, som till i maj i år varit stamanställd vid flottan. Han bodde nu hos sina fosterföräldrar i Sävedalen. Han har enligt vad kommissarie Rhedin meddelar förut varit straffad ett par gånger, först för förskingring av persedlar medan han var i kronans tjänst och sedan för stöld ett par gånger.” (Göteborgs-Tidningen 29 juli 1927)

Källor:

Brandförsäkringsverket, Fräntorp, Örgryte socken nr 53584, år 1920.

Tidningar:

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 28 juli 1927

Göteborgs-Tidningen 28 juli 1927

Göteborgs-Tidningen 29 juli 1927