Bevakningsbarack vid Delsjön

Bevakningsbaracken vid Stora Delsjön i januari 2016. Foto: Per Hallén

Den 9:e april 1940 invaderade Tyskland våra grannländer Danmark och Norge. Kriget kom därmed mycket nära Göteborg och ingen kunde vara säker på att Berlins makthavare skulle nöja sig med att hålla de två västligaste länderna i Norden. På alla nivåer arbetades det därför med att stärka försvaret. Lika viktigt som någon militär anläggning var givetvis vattenförsörjningen till staden. Vaktmanskap skulle stationeras vid både Delsjön och Alelyckan, båda områdena skulle dessutom hägnas in. Vid Delsjön behövdes dessutom en barack för bevakningspersonalen, den finns ännu kvar och används idag av Näsets Paddlarklubb Göteborg som använt den gamla baracken sedan 1966 (läs mer om klubbens historia via denna länk).

I maj 1940 begärdes medel för baracken och stängsel kring vattenverket, allt beviljades utan några invändningar.

”Uti skrivelse till stadskollegiet den 24 maj 1940 har styrelsen över stadens vattenverk gjort framställning angående uppförande av barack för bevakningspersonal vid verkets anläggning vid Delsjön.

Nämnda framställning grundar sig på en av t.f. vattenverkschefen M. Rybäck till styrelsen över vattenverket den 23 maj 1940 avgiven promemoria, så lydande:

Under rådande luftskyddstillstånd har polisen ombesörjt vakttjänsten för vattenverkets anläggningar vid Delsjön och för detta ändamål haft 10 hjälppoliser kasernerade i därvarande manskapsrum. Polisen har nu begärt att denna vakttjänst övertages av landstormen, som anser att en styrka av 17à 22 man bör förläggas därstädes. I anledning härav önska de militära myndigheterna, att en barack avsedd för 10 à 12 man, snarast uppföres på verkets område och att denna helst förlägges i närheten av sjöns utlopp. Kostnaderna för denna byggnad, utförd enl. bifogade ritning, beräknas med nuvarande arbets- och materialpriser uppgå till:

Byggnadskostnad 5 250:-

Sängar m.m. 250:-

Summa: 5 500:-

Kostnaden föreslås få bestridas delvis av luftskyddsmedel.

Byggnaden har föreslagits så utförd, att den i framtiden kan användas som material- och redskapsbod, även så skall verkets båt under vintertid kunna förvaras därstädes.” (Källa: Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1940 N:o 257)

Vid Delsjön skulle även ett 920 meter långt, 2,2 meter högt, stängsel uppföras med några enklare gång och körgrindar efter en begäran från polisen att vattenverkets område vid Delsjön och vid Alelyckan måste ”fridlysas”. (Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1940 N:o 258)