Björkekärr och Jubileumssatsningen

Björkekärr berör jag ibland här på Delsjöområdets historia eftersom området fram till 1950-talet var en del av den gamla utmarken. Stadsdelen anlades under slutet av 1950-talet och sedan fortsatte byggverksamheten en bit in på 1960-talet. När Östra sjukhuset uppfördes tillkom även ett nytt, för Björkekärr mycket storskaligt området, vid Smörslottsgatan. Området kallades vid tiden för laga skifte för Banehagen och Banemossen (det oklart vad namnet egentligen betyder). Där hade sedan 1930-talet Fräntorps kolonin funnits men den den revs under slutet av 1960-talet för att ge plats åt den nya bebyggelsen i samma stil som sjukhuset och som till viss del var tänkt som hem åt personal vid den nya stora arbetsplatsen.

Enligt det nya förslaget skall den nya bebyggelsen placeras som på bilden ovan.
Enligt det nya förslaget skall den nya bebyggelsen placeras som på bilden ovan. ”Grå” hus är nuvarande bebyggelse. Byggnader med fönster/balkonger illustrerar den tänka nya bebyggelsen. Uppe vid Träkilsgatan planeras ett hus på 9 och ett på 15 våningar, men även nedanför ligger flera höga punkthus å 9 till 10 våningar.

Idag är området vid Smörslottsgatan ganska slitet, även om en del renoveringsarbeten nu har inletts och till det yttre har en av byggnaderna under hösten och vintern genomgått en förändring till det bättre. Vid mitten av december kom även ett förslag från staden inom den så kallade Jubileumssatsningen om att fördubbla antalet bostäder vid Smörslottsgatan genom att bygga ytterligare 500 lägenheter. Du kan läsa mer om förslaget via denna länk till stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Orienteringskarta
1. Området där 500 nya bostäder planeras. 2. Nytt bostadsområde håller på att uppföras. 3. 400 ”tillfälliga” studentbostäder planeras. 4. Utbyggnad av Vallhamra torg pågår. 5. Nya punkthus har uppförts och planeras för att förtäta i området vid Oxledsvägen. 6. Nytt villaområde uppförs.

Underlaget till denna nya plan för Björkekärr väcker en del frågor, inte minst när det gäller underlaget för förslaget. Det hävdas bland annat att det finns en fritidsgård vid Spåntorget och en bank vid Stabbetorget, något föråldrade uppgifter. Vad som är märkligare är att den gamla tanken på en spårväg som bygger på idén från 1934 om en stadsbana/tunnelbana från centrala Göteborg ut till Partille, nu helt avfärdas i den föreliggande planen (på vilka grunder framgår inte), trots att den nya vändslingan vid Östra sjukhuset anpassades för en sådan utbyggnad 2012 och att spårvagnslinjen lyftes fram när det nya bostadsområdet vid Fräntorp planerades. Så sent som 2014 presenterades förslag som gick ut på att återuppliva 1934 års tankar på en snabb spårförbindelse in till Göteborgs centrum via Vallhamra och därmed avlasta trafiken i Säveåns dalgång. Det är enklare att bygga ut infrastruktur först, till exempel en tunnel för spårvägen, och uppföra bostäder senare. I förslaget omnämns inte heller att det planeras 400 ”tillfälliga” studentlägenheterna mitt emot de planerade 500 nya lägenheterna på andra sidan Östra Torpavägen. Även utbyggnaden av nya områden på andra sidan kommungränsen ”glöms bort” i planen. Behovet av förbättrad kollektivtrafik berörs inte, endast bilar och cyklar verkar vara av intresse. På Göteborgs sida av gränsen innebär detta en utökning med nästan 1000 lägenheter, och ytterligare några hundra lägenheter samt villor i Partille, det är därmed rimligt att även kollektivtrafiken kommer med i planeringen.

Det finns säkerligen mycket annat att ta upp kring detta förslag. Förutom handlingarna på stadens hemsida pågår just nu en utställning på Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 och Kulturhuset Kåken Kålltorpsgatan 2. Öppet hus hålls torsdagen den 14 januari klockan 16 – 18.30 på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2. Synpunkter på förslaget skall vara inlämnade senast 2016-02-02.

Det kommer säkerligen att finnas anledning att återkomma till denna plan, studentbostäderna och även övrig bebyggelse som nu uppförs eller inom kort kommer att börja uppföras i Björkekärr. Kanske hög tid att Björkekärr fick en egen underavdelning via denna hemsida.

Karta_Smörslottsgatan
Karta ur förslaget till ny bebyggelse som visar de nya husens läge samt antalet våningar.

 

En kommentar

  1. Det finns inget som heter tillfälliga studentbostäder, och aldrig har eller kommer de utfärdas bygglov för något sådant. Anledningen är enkel, behovet kommer inte att minska. I Eriksberg kallade de också modulhusen för tillfälliga studentbostäder, husen var hela tiden tänkt för ett annat syfte. Anledningen till att de kallar de för tillfälliga studentbostäder kan vara tecken på en dålig brandskyddsförsäkring.

Kommentarer är stängda.