Lilla Torp fick ej stå som museet hoppats

Bilden ovan är hämtad ur artikeln i G-P 1968 som återges nedan.

Dagens söndagsläsning är hämtat ur G-P 16 november 1968 då det rapporterades att rivningen av Lilla Torp inletts. Att låta 1700-talsbyggnaden leva vidare tillsammans med moderna byggnader var ”omöjligt”, det gamla måste rivas trots att det fanns gott om utrymme för en tillbyggnad.

”På måndag börjar grävskoporna rycka ner Lilla Torp och Göteborgs historiska museum gläds icke nämnvärt däröver. Museet har kämpat för ett bevarande men riksantikvarien bedömde inte huset vara en riksangelägenhet och då så, menade byggnadsnämnden. Om kulturminnesvårdarna haft lite bättre tid kunde man kanske undersökt om inte den gamla byggnaden kunde samsats vid sidan om nybygget.

Lilla Torp har på sistone varit flickhem och rivs nu för att ge plats åt en liknande anläggning som t.o.m. får swimmingpool.

Sena tiders Lilla Torp har haft 1800-talskaraktär, men under panelen döljer sig ett fint 1700-tals hus. Det köptes 1748 av den kände arkitekten och stadsingenjören B.W. Carlberg, som flyttade in 1772 och bodde där till sin död sju år senare. På hans tid var huset envånings med sju rum och kök, omgivet av en fin park där schaktmaskinerna nu bökar för tillkomsten av det nya flickhemmet. Det kommer att bestå av en envåningspaviljong, en tvåvånings souterrängbyggnad och tvärs genom det gamla en administrationsbyggnad.

På historiska museet skall man i framtiden kunna se modeller av Lilla Torp före och efter tillbyggnaden. Museet tar vara på dörrar och beslag för framtida användning i hus i kulturreservat.” (Göteborgs Posten 16 november 1968)