Delsjövägens äldsta sträcka – en gåva till staden

Det finns en bit av Delsjövägen, den mellan Bögatan och Lilla Torps allé som är mer än 200 år gammal. Den fanns med redan på den äldsta bevarade kartan över Stora Torp från 1814-15. Vägen och marken donerades till staden Göteborg 1923.

"Delsjövägen" 1814
”Delsjövägen” 1814-15. Den lite större vägen som passerar över Delsjöbäcken var vägen från Danska vägen till Stora Torp. Den mindre vägen, föregångaren till Delsjövägen, som viker av åt ”höger” går fram till Lilla Torps allé. (Lantmäteristyrelsens arkiv, Örgryte socken Torp nr 1-2)

I mars 1923 fick staden den vägsträckan i gåva av ägarna av Stora Torp:
”Gåvobrev
Undertecknade överlåta härmed utan ersättning med full äganderätt till Göteborg stad den del av vår fastighet 1 mantal Stora Torp i Örgryte i Göteborg, som å härvid fogade, av förste stadsingenjör Albert Lillenberg år 1923 upprättade karta över del av 1 mtl. Stora Torp, utvisande mark, avsedd att tagas i anspråk för väganläggning Stora Torp – Kålltorp, utmärkte med röd streckning, under följande villkor.
1:o) Det överlåtna området, som skall användas för vägändamål, lämnas i gravationsfritt skick och tillträdes genast av staden.
2:o) Iordningställandet av det överlåtna området för vägändamål skall utföras på ett sådant sätt att den å ovannämnda karta med grön färg angivna vägen fortfarande kan användas som utfartsväg från ekonomibyggnaderna å Stora Torp.
3:o) Staden betalar ensam de med lagfart å detta fång förenade kostnader, stämpelavgift inberäknad.
Stockholm i mars 1923
Louise Falkenberg, född Ekman
Oscar Ekman
Alba Langenskiöld, född Ekman
K. Langenskiöld” (Egendomen Stora Torp, privatarkiv. Landsarkivet i Göteborg)

Ännu idag finns utfarten (Storatorpsvägen) från gårdens gamla ekonomibyggnader kvar, helt enligt villkoren i gåvobrevet från 1923 – undrar vad Ingrid Lindblad tycker om detta!
Den gamla vägen kom att ingå i den nya vägen som sträckte sig bort mot Kålltorp. Kartan från 1923 har med vägen trots att den inte var färdig vid tryckningen av kartan, men arbetet pågick med vägen.

Den mark och vägsträcka som gavs i gåva till Göteborgs stad.
Den mark och vägsträcka som Göteborgs stad fick i gåva 1923, markerat med rött. Den grönmarkerade vägen är Storatorpsvägen, byggnaderna som är markerade på kartan är växthusen som inte längre finns kvar.