Sörensen ville skapa en villabygd

Sörensen Gata i Björkekärr är ett minne av Nils Georg Sörensen (1833-1917) som skapade Sävenäs Fabriker 1872. Hans fabriksanläggning var en av de stora trävaruindustrierna i landet. Gradvis köpte företaget upp gårdarna i omgivningen och större delen av nuvarande Björkekärr ägdes till slut av ”bolaget”. Det är anledningen till att nästan alla gator i Björkekärr fått namn som anknyter till träindustrin. (Lindstam s. 42, 281) I Svenska Dagbladet den 3 juli 1898 berättades det om affärsmannen Sörensen som då hade köpt ett flera gårdar strax utanför Göteborg, därmed hade han också skaffat sig äganderätten till stora delar av Delsjöområdet.

”Från rikets första till dess andra stad. Enligt Morgon-Posten lär en af hufvudstadens större affärsmän vara betänkt på att överflytta en del af sin affärsverksamhet till Göteborgs närmaste grannskap. Grosshandlaren Sörensen – det är han som åsyftas – skall hafva för afsikt att bosätta sig i Göteborg för den närmaste tiden. Han har ju redan förut intressen i närheten, nämligen i Säfvenäs stora förädlingsverk.

En längre tid har redan talats om underhandlingar rörande inköp af en del landtgårdar nordost ut från staden. Efter hvad det uppgifves, har hr Sörensen redan flera af dessa på hand, så som Kolltorp, Lilla Torp, Kärralund, Frändtorp och Vidkärr.

Hr Sörensen lär tänka att inrätta en villabygd där ute. Möjligen har han också afsett att anordna fabrikstomter afskilda från villakvarteren. Han skall äfven hafva för afsikt att anlägga en elektrisk spårväg till dessa ställen.” (SVD 3 juli 1898)

Uppgifterna i tidningen kring vilka gårdar som Sörensen ägde 1898 innehåller många felaktigheter. Vid den aktuella tidpunkten 1898 ägde inte Sörensen någon av de omnämnda gårdarna! Kålltorp, Lilla Torp och Kärralund kontrollerades aldrig av Sörensen. Fräntorp och Vidkärr köpte han in vid sekelskiftet 1900. Däremot hade Sörensen sedan tidigare skaffat sig äganderätten till delar av Torpa by, vilket inte omnämns i tidningsartikeln. (Wilhelmsson, respektive gård)

Litteratur & tidningar

Lindstam, Carl Sigfrid. Göteborgs Gatunamn. 3:e upplagan. Göteborg 1986.

Svenska Dagbladet

Wilhelmsson, SA. Örgrytegårdarna samt några göteborgslanderier. Inbundna stenciler vid Göteborgs universitetsbibliotek.