Brand i Kallebäck Mellangården 1867

Kartan ovan visar Kallebäcks sör- och mellangårdar i samband med laga skifte 1868 (Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-153), ett år efter branden som rapporterades i Aftonbladet 1867.

”Göteborg den 28 Jan. I går kl. 1/2 4 på morgonen yppade sig eld i ladugården å hemmanet Kallebäck Mellangården, beläget omkring 1/4 mil från staden, på andra sidan Almedals fabriker i Galgkrogarne, utarrenderad till hr J. Bengtsson. Ladugårdslängan, som var försäkrad i Allm. Brandförsäkringsbolaget för byggnader å landet för 2786 rdr och innehöll stall, fähus och loge, nedbrann total, hvarjemte ett deri befintligt tröskverk skadades. Tvenne kor som befunno sig i fähuset hunno beklagligen ej räddas. Huru elden uppkommit är ej bekant.” (Aftonbladet 30 januari 1867)