Mystiskt mord

”Då torparen under Skår Olof A Johanssons hustru sistl. torsdags e.m. gick in i ladan för att hemta foder åt kreaturen, påträffade hon gömdt under halmen, ett hemskt fynd, liket af en ygre mansperson, fullkommligt blottadt på alla klädespersedlar. Den döda kroppen har blifvit obducerad af prov. läkaren dr A. Montén, som å densamma icke kunnat upptäcka något spår af yttre våld, med undantag för en lätt rispa i huden på likets ena sida. Hvem den döde i lifstiden varit har ej heller ännu kunnat utrönas.

Hustrun Johansson har emellertid berättat, att sistl. måndags afton vid 8-tiden en artillerist inkommit i torpet, som är beläget midtför Kallebäck och begärt att öfver natten få ligga i ladan. Då man anmärkte att han ännu i god tid före natten kunde hinna till Göteborg, bad han enständigt att få sin begäran uppfylld, hvilken slutligen beviljades. På tisdags morgonen hade han åter inkommit i torpet och köpt lite mjölk, smat derefter aflägsnat sig. Då det sedemera blifvit bekant, att samme artillerist till salu utbjudit såväl kläder, som linne och skodon, blef han efterspanad och häktad samt kommer att undergå förhör vid Säfvedals häradsrätt.” (Ur: Aftonbladet den 8 juni 1869)