Skjutbanan vid Svarttjärn

Skjutbanorna vid Gamla Boråsvägen brukar de flesta besökare i Delsjöområdet känna till, verksamheten brukar höras över stora delar av området! Att det funnits en skjutbana vid Svarttjärn är nog få som känner till. Kartan nedan visar var skjutbanans läge.

Om du kommer från Kvarnstensvägen och går i riktning mot Svarttjärn kommer du snart till en stor öppen yta på gångvägens vänstra sida.

Det var föreningen Härlanda pistolskytteklubb som skapade banan när de tillträdde som arrendatorer av detta 3600 kvadratmeter stora område den 10 augusti 1943, arrendeavgiften var 5 kronor per år. Klubben hade bildats av vakter vid Härlanda centralfängelse under 1942, en orolig och mycket hotfull tid då staten gjorde allt för att uppmuntra alla att lära sig hantera vapen. Skytteföreningar hade ganska lätt att få tillstånd att etablera skjutbanor under krigsåren. Denna plats var också väl vald då det finns en bergvägg som hindrade kulorna att försvinna ut i skogen, vid den var det lätt att skapa en vall och kulfång.

Vallen utmed berget är tydlig för den som känner till att där varit en skjutbana.
Vallen utmed berget är tydlig för den som känner till att där varit en skjutbana. Foto: Per Hallén 2015

1943 fanns inte någon bebyggelse i närheten av skjutbanan, platsen låg lite avsides i terrängen. Under de följande åren kämpade föreningen med den blöta marken som banan låg på och 1945 skickades en begäran om stöd för att genomföra dräneringsarbeten och en del andra förbättringar av banan. Liknande tillstånd hade då nyligen getts till liknande föreningar med banor på andra platser i staden. Men när denna fråga behandlades i oktober 1945 var kriget slut och staden var inte längre lika positiv till skjutbanan. ”Det kan starkt ifrågasättas, huruvida det under fredstid är lämpligt att ha en skjutbana förlagd inom ett naturreservat. En för allmänheten iordningställd gångstig mellan Svarttjärn och de mycket omtyckta promenadstråken öster därom går rätt igenom skjutbanan. Stadens Delsjökomplex utgör förutom ett naturreservat jämväl ett viltreservat. Emellertid trivs det vilda ej, där intensiv skottlossning utövas. Fastighetskontoret anser för sin del, att det vore önskvärt om skjutbanan flyttades till område utanför naturreservatet.” (Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1945 N:o 578)

Staden gav därför inte några anslag till att vidareutveckla skjutbanan vid Svarttjärn utan rekommenderade att det skulle undersökas om inte pistolskytteklubben kunde flyttas till området utmed (gamla) Boråsvägen där det redan sedan tidigare fanns flera skjutbanor. Senast under april månad 1947 hade klubben fått en ny skjutbana och där har föreningen ännu kvar sin verksamhet.

Foto: Per Hallén 2015
Detta är inte en husgrund – det är en del av skjutbanans vall som byggts om till grillplats! Foto: Per Hallén 2015

Idag är skjutbanan vid Svarttjärn verkligen bortglömd. Resterna av vallen vid skjutbanan har till och med antagits vara resterna av bebyggelse. På en tavla som länge fanns uppsatt i Delsjöns natursal vid Skatås uppgavs att stenarna som visas på bilden ovan är en husgrund. Det har dock kunnat visas vara ett felaktigt påstående. Stenarna som kan se ut som en husgrund är en lämning från 1990-talet då en del av den gamla skjutbanans vall byggdes om till grillplats.

Källor:

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1945 N:o 578

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1952 N:o 316

2 kommentarer

  1. Sedan miljöförvaltningen i Göteborgs stad 2015 uppmärksammats på den gamla skjutbanan lät de ta prover i kulfångsvallen, som utvisade hälsofarliga halter av bly. Vallen sanerades därför under 2016.

Kommentarer är stängda.