Skatås – kulturhistoriskt värdefull miljö?

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del I–II har funnits i tryck och på nätet ett antal år, nu pågår slutfasen i att färdigställa del III om det moderna Göteborg, framförallt bebyggelse som tillkommit efter 1955.
Det är alltid intressant att se hur bebyggelse från modern tid värderas och extra intressant när bebyggelse i Delsjöområdet lyfts fram. Texten kring Skatås är inte speciellt lång och det bör betonas att det inte rör sig om en slutgiltig text, men ändå värd att citera här.
”H i s t o r i k
På mark som tillhörde torpet Skatås uppfördes en
grupp med baracker på 1940-talet som bland annat
användes som flyktingförläggning. Från 1947 var de
en friluftsanläggning. I slutet av 1950-talet diskuterades
en utbyggnad av anläggningen, men först ett
decennium senare beslöt man att renovera och delvis
ersätta de gamla och hårt förslitna byggnaderna med
en närsportanläggning. Arkitekt för nybebyggelsen
var GAKO genom Bengt Lidström. Den 1 oktober
1972 öppnades Skatås motionscentrum, nu uppflyttat
längre upp på åsen. Inför omdaningen revs även
Stjärntorpet 1969, som hade uppförts 1880, då parkeringsplatsen
utvidgades och arbetarbostaden kom att
vara i vägen.
M o t i v e r i n g
Skatås har genom tiderna haft en funktion som
frilufts- och motionscentral för generationer av
göteborgare. Miljön i den nyare delen av klubbhusområdet
är i allt väsentligt oförändrat sedan 1971 och
utgör ett representativt exempel på idrottsmiljö från
denna epok.
Be s k r i v n i n g – k a r a k t ä r
Anläggningen består av en centralbyggnad och två
generationer enklare klubbstugor för olika idrotts och
friluftssammanslutningar. Centralbyggnaden är
från 2004. Den äldre delen av området har barackliknande
stugor av enkel, funktionell utformning. Den
nyare delen har stugor med tydlig klubbhuskaraktär
tätt och oregelbundet utplacerade i den lätt kuperade
terrängen. Fasaderna är av lockpanel och tak av
korrugerade asbetscementplattor. Dörrar och fönsterkarmar
är målade i olika färger för att särskilja de
olika stugorna.
G e n o m f ö r d a f ö r ä n d r i n g a r
En ny huvudbyggnad för motionscentret uppfördes
och invigdes den 28 augusti 2004, efter att den 30 år
gamla byggnaden brann ned till grunden natten till
midsommarafton 2002.”
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Texten blir lite tvetydig då man lyfter fram den nästan oförändrade miljön sedan 1971 trots att motionscentralen är den byggnad som förändrats mest då den ursprungliga förstördes i branden 2002. Det hade kanske varit bättre att tala om Skatås snarare än att peka ut själva motionscentralen.
Skatås består egentligen av tre delar med motionscentralen som den modernaste. Nedanför där torpet Skatås / Skålemkärr låg finns de röda barackerna med vita knutar, en rest av flyktinglägret och den första friluftsanläggningen på platsen.
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den tredje delen av Skatås är de bruna klubbstugorna som uppfördes under början av 1970-talet. Ganska många av dessa hur byggts ut och moderniserats, men det hela ger ändå intrycket av 1970-tal och den tidens fritidsanläggningar.

Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015