Läkare på utflykt till Delsjön

I juli 1870 samlades Sveriges läkare till möte i Göteborg. De hade mycket att avhandla men som vid alla möten av detta slag så arrangerades det också en utflykt. Målet var att besöka Delsjön och bygget av det nya vattenverket, som var en viktig satsning för att förbättra hälsan i staden genom rent dricksvatten. Aftonbladet skrev följande om utflykten.

”På eftermiddagen företogo läkaremötets medlemmar, åtföljde af sin damer, den beramade turen till Delsjön. Omkring kl. 6 satte sig det långa tåget af eleganta vagnar i rörelse från Lorensberg. Vädret var gudomligt. Vägen ledde förbi den vackra Örgryte kyrkogård och det praktfulla Öfverås med flera förtjusande villor, alla vittnande om egarnes förfinade smak och kolossala rikedom. Efter en halftimmas färd anlände vi till den på en tredjedels mils afstånd bland nakna berg belägna Delsjön, hvars vattenyta ligger hela 220 fot öfver Göteborgs nivå. De här pågående arbetena för Göteborgs vattenledning äro i sanning högst storartade. Ingeniören, kapten Richert, som leder dessa arbeten, hade den artigheten att låta sällskapet få se effekten af ett dynamitskott, i hvilket 10 skålpund af detta sprängämne användes. Under en dof knall lösgjordes från berghällen flera oerhörda stenmassor, hvilka beräknades innehålla minst 12 kubikfamnar.

Under återvägen inbjödos de lustfarande att å det vackra Gårda intaga några förfriskningar. I den ljusa sommarskymningen återvände man till staden efter en på en gång behaglig och intressant utfärd. – Th. -” (Aftonbladet den 18 juli 1870)

Foto: Per Hallén 2012.
Vattenverket Sjölyckan. Foto: Per Hallén 2012.