Fornlämning Göteborg 45 & 46

gbg45_46

Det har inte genomförts många arkeologiska undersökningar i Delsjöområdet, men när en ny gångväg skulle byggas 1982 utmed den norra stranden av Stora Delsjön var det nödvändigt att undersöka ur den skulle påverka fornlämningarna Göteborg 45 & 46.

Det området som i fornminnesregistret beskrivs som boplats Göteborg 45 hittades av arkeologen och överläraren J Alin på julaftonen 1933. Vattennivån i Stora Delsjön var den dagen lägre än normalt och omkring en meter under normalvattenståndet hittade han tre kärnyxor.

En av kärnyxorna som Alin hittade 1933.
En av kärnyxorna som Alin hittade 1933.

Under åren 1934-37 samt 1939 fortsatte amatörarkeologen Harry Hallberg att samla in avslag och spån av flinta från samma udde där Alin hittat kärnyxorna. Ytterligare flinta hittades vid inventeringarna i området 1968 och 1973. De många fynden gjorde att platsen klassades som boplats i fornminnesregistret.

Lite längre österut ligger fyndplatsen Göteborg 46. Det var nämnda Harry Hallberg som först hittade flinta vid stranden. Han överlämnade ett 30-tal flintor till dåvarande arkeologiska museet. Ytterligare några enstaka flinta hittades även vid fornminnesinventeringen 1968. Det var inte tillräckliga mängder för att kunna klassa platsen som boplats utan den kallas ”fyndplats för slagen flinta” i fornminnesregistret.

Innan gångvägen kunde byggas genomfördes en arkeologisk provundersökning. Det grävdes åtta provgropar i området, några i själva sträckningen av gångvägen och några i den omgivande terrängen. Resultatet var magert, inte en enda bit flinta hittades och gångvägen kunde därmed byggas utan risk att skada fornlämningen.

provgropar

Det är knappast förvånande att inget hittades då stenålderns människor bodde närmare den dåvarande strandlinjen, som har ändrats dramatiskt under de senaste århundradena! Under stenåldern var vattennivån i Delsjön drygt 6 meter lägre än vad den är idag. Det var först på 1770-talet då en ny kvarn byggdes vid Kärralund som Stora Delsjön omformades av en stor kvarndamm, den moderna versionen av dammen reser sig ännu där kanotuthyrningen finns idag. Den som vill hitta flinta bör alltså söka från den moderna stranden ned i djupet av sjön.

Sedan en tid har Göteborgs stadsmuseum en ny resurs tillgänglig på nätet i form av rapporter och publikationer tillgängliga i pdf format på nätet. Tidigare kunde det vara svårt att hitta dessa rapporter, men genom nätpubliceringen har det blivit mycket enklare, följ denna länk till sidan med rapporter och publikationer.

Källa: Arkeologisk arkivrapport 1982:3. Rapport över Göteborg 45, 46 Delsjön, boplatsområde, stenålder.