Bö kommunalförening vill ha ny skidbacke

”Kommunalföreningen i Bö har nu – inspirerade av en HT-artikel i vintras – gått till aktion för att hjälpa de östra stadsdelarnas yngre skidåkare, när deras mes omtyckta tummelplats råkat i farozonen. Det planerade radio- och tv-huset invid backen mitt för Stora Torps huvudbyggnad är visserligen inget omedelbart hot för den omtyckta och vintertid livligt utnyttjade skidbacken. Eftersom området inköpts av Televerket räknar emellertid kommunalföreningen med att en framtida utbyggnad av radiohuset hotar skidbacken. För att säkra skidåkningen för barnen har kommunalföreningen redan nu skickat en skrivelse till fastighetsnämnden, där man föreslår att en ny skidbacke skall säkras åt barnen.

Som ny skidbacke föreslår man ravinen i vinkeln mellan gångvägen från Stora Torp till Delsjön och den tvärväg som leder västerut från Stora Torps rättarbostad. Ravinen har redan nu i någon mån utnyttjats som vinterlekplats, men är i sitt nuvarande skick inte lämpligt för de yngre årgångarna bland skidåkarna.

Kommunalföreningen föreslår en röjning i ravinens nedre del samt planjämning. i den egentliga backen behöver ett fåtal träd fällas, ett par svackor fyllas ut och ett par stora stenar baxas undan. På en 150 meter lång backe skulle man sedan få en höjdskillnad på 5-6 m. Backen kan också förlängas något hundratal meter uppåt ravinen och sedan bli en härlig utförslöpa för mera avancerade ungdomar.” (Ur: HT 24/6 1957.)

Om planerna hade blivit verklighet hade den vackra bokskogen vid Stora Torp utplånats och dessutom hade man gjort ett stort ingrepp i den fornlämning som finns på Korpberget – resterna av den äldsta bebyggelsen vid Stora Torp.