Vackra hästtävlingar på Delsjön

Lyckade Galopptävlingar på Delsjön (Göteborgs-Posten)

Hästtävling_1929

”Göteborgs fältrittsklubbs tävlingar på Delsjön i går blev sportsligt sett en stor framgång. Hästtävlingar i saknad av totalisator kunna givetvis ej bli lika publikdragande som t.ex. bandy m.m. modern sport. Men den dag skall väl ej vara alltför avlägsen då dessa löpningar genom totalisator komma att bli lika populära, som på andra platser, där de förekomma.

Trots den korta träningstid som stått till buds, voro hästarna i förvånansvärt god kondition. Den djupa snön gjorde banan rätt tungriden och hästarna, som voro ivriga att komma fram riskerade att arbeta ut sig före upploppet. Fullblodshästen och ryttarens ridskicklighet gjorde sig därför igår gällande. Vid dessa jaktlopp spelar ryttarens påpasslighet omedelbart innan fältet släppes till upplopp en synnerligen stor roll. Och flera voro de såväl ryttarinnor som ryttare, som i går gjorde en dyrköpt erfarenhet. Ligger man framför mastern, när han kommenderar rid, följer en obarmhärtig diskvalifikation, och ligger man för långt efter tillåter ej den korta upploppssträckan att taga igen det förlorade avståndet.

HrMeyer

FruB

Fältrittklubben måste emellertid gratuleras till ett lyckligt genomförande av gårdagens tävlingar och vi hoppas att tiden ej må bliva alltför avlägsen till dylika tävlingars återupprepande.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 januari 1929)

Vackra hästtävlingar på Delsjön (Göteborgs-Tidningen)

Hästhoppning_januari_1929

”Publikrekord, granna hästar och ett fint vinterväder.

På Delsjöns is- och snöbelagda yta, utvecklades i går ett synnerligen rörligt hästsportliv. Massor av folk – man beräknar långt över 3000 personer – hade lockats ut för att åse dagens stora hästtävlingar. Göteborgs fältrittklubb i förening med Göta artilleriregementes sportklubb – som stodo för arrangemangerna därute – kunde alltså glädja sig åt ett gynnsamt väder och en publiktillsluting, som får räknas som rekord för detta slag av tävlingar.

Banan låg vit och vacker, litet för hal på grund av snölagret, sade de initierade, men för övrigt fin. Hästarna hade emellertid ett tungt göra för att ta sig fram över den mjuka tävlingsbanan och ryttarna å sin sida lade ner all energi på att få flykt och fart över spelet. Det var en mycket vacker anblick att se ekipagen i susande fläng över den ljusa ytan. Mastern, som red i täten, var emellertid en mäkta sträng herre, som obarmhärtigt diskade den ryttare eller ryttarinna som behagade rida före honom.

Första loppet gällde underofficerare på beridna stamhästar. Det blev ett mycket vackert lopp. Ända till sista hindret var fältet samlat, men här vägrade en springare, som sålunda kom ur räkningen. Slutstriden, som blev stilfull, stod mellan Aja med sergeant Johansson i sadeln, och Good Hope, sergeant Gustafsson. Ekipagen inkommo i mål i nämnd ordning. Som trea lyckades sergeant Lönnquist placera sig på Bengt en halv hästlängd före styckjunkare Carlssons Alladin.

Andra loppet blev kanske lite vilseledande ur publiksynpunkt. Två hästar – hr Edwards och fru Sinclairs – hade lite för brått och tjuvstartade, vilket visserligen hade det goda med sig, att de inkommo tio hästlängder före de övriga, men icke desto mindre blev diskvalificerade. De hade startat innan mastern kommenderat rid. Segrare i detta lopp blev hr G. Hedenberg efter en spännande slutstrid med hr Axel carlander på Drott, vilken inkom som tvåa med en hästlängds avstånd från den förre. Löjtnant Claesson och fröken Hallenereuts resp. tre och fyra.

I huvudloppet – det tredje – var banan 3000 meter, där löjtnant Hagelin som master höll de tävlande väl samlade till själva upploppet. Här skilde sig fyra hästar från de andra. Slutstriden stod mellan Trial Boy med hr Gunnar Meyer och löjtnant Ågren på Alpenglocke, varvid den förstnämnde överlägset hemförde segern. Kapten Thelning, Toledo, och överstelöjtnant Wessel, Moheren, fingo nöja sig med resp. tredje och fjärde priser.

Löjtnant Schumacher, som master i fjärde loppet, satte redan från början upp en frisk fart, som sedan hölls hela tiden. De tävlande furirerna tycktes också uppskatta detta och slutstriden blev synnerligen vacker. Här segrade furir Olsson på Dick med en hästlängd före furir Bengtson på Diskus, Furir Svensson, Mylord och furir Johansson, Desdemona, placerade sig som tre och fyra.

Efter tävlingarna var det prisutdelning, varvid fru Hallenereutz överlämnade priser till de lyckliga segrarna.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 28 januari 1929)