Terra Nova

Terra Nova betyder den nya jorden och var ett inte helt ovanligt namn på torp som etablerades i under det laga skiftet. Torpet låg under Kålltorps gård där stuga 18 idag finns. I samband med skiftet hade Kålltorps gamla torp Skatås överlåtits till Kärralunds gård, därför behövdes en ny stuga. Den nya gränsen mellan Kärralund och Kålltorp var fastställd redan under början av 1850-talet. Redan då hade arbetet med att uppföra ett nytt torp med bostad och ekonomi byggnader inletts.

Ny åkermark skulle röjas och stenmurar uppfördes för att markera den nya gränsen.  Delar av muren är ännu synlig mitt bland stugorna i Skatås.

Torpet var klart för inflyttning 1851 och de första invånarna var torpare Erik Börjesson med familj samt torpare Anders Olsson med familj. Anders Olsson flyttade ut redan år 1853 och Erik år 1855. Samtidigt med dessa bodde det även tre stycken drängar i huset.
Efter år 1875 bodde smeden Anders Andersson på torpet. Han var en viktig person på Kålltorps gård. En stor del av sin tid ägnade han troligen i Kålltorps smedja, som låg nära den nuvarande fritidsgården, ett kort stycke nedåt nuvarande Virginsgatan.
År 1905 blev Terra Nova ett torp under Göteborgs stad. Namnet ändrades då till Skatås. Anledningen till att Göteborg köpte Kålltorps gård med dess torp var att man ville få mark till ett sanatorium. Torpen på utmarken lämnades orörda och påverkades inte av sanatoriebygget på samma sätt som själva gården Kålltorp.
När byggnaderna på Kålltorps gård brandförsäkrades år 1916 blev även torpet Skatås synat och värderat.

Skatås var brädklätt och målat med oljefärg, troligen ljusgul. Det fanns ett rum och kök i huset samt en vind. Det fanns fem fönster och tre dörrar och torpet var försett med en kakelugn och en spis.
Torpets ladugård var av timmer och resvirke. Väggarna var brädklädda och rödfärgade under ett tak av tegel. I rymdes inom en byggnad, som var tio meter lång, fem meter bred och två och en halv meter hög.
Den sista familjen på Skatås hette Karlsson. De tvingades flytta 1937 efter endast sex år på torpet, då området behövdes för andra ändamål.

Källor:

Brandförsäkringshandling över Kålltorps gård, Örgryte socken 1916. Fnr: 46681.

Uppgifterna kring 1900-talet är hämtade ur; An dersson, R. Bland Torp och Herrgårdar. s. 12.