Tjuv fångad av bönder vid Kärralund

Även denna vecka berör söndagsinlägget den kriminella världen. Idag beger vi oss tillbaka till år 1833.

Kärralunds gård 1920.
Kärralunds gård 1920.

”Göteborg den 31 Aug. Sistlidne Torsdag fingo tvänne arbetsfångar på Länshäktet härstädes, genom bevakningens försumlighet, tillfälle att qvarstanna på gårdsplatsen vid häktet, hvarifrån de sedan rymde. Desse grepos likväl snart. Den ena, vid namn Lindahl, fasttogs samma dag af några bönder uti skogen vid Kärralund, hvilka, fem man högt, återförde honom bunden. Den andre, Sjögren, togs af Häradshöfdingen Lamberg näst påföljande natt kl. 11, under det att han var sysselsatt att sönderskära dörren till härvarande Handlande Reveras bod. Under förbigående blef bemälde Häradshöfdinge varse hans obehöriga sätt att öppna dörren, hvarföre han förde gunstig herrn per aures till Poliskammaren. Vid Rådhusdörren kastade tjufven ifrån sig en skarp och uddhvass knif, hvarmed han tänkt verkställa det tilltänkta inbrottet och som han under tiden medhaft i handen.”

Källa: Aftonbladet 7 september 1833