Öfvervåldet vid Lilla Torp

För nästan en månad sedan kunde jag berätta om en svår ridolycka vid Lilla Torp. Denna söndag återvänder vi till samma gård och berättar om ett grovt våldsdåd som ägaren James Hammarberg drabbades av pingstdagen 1890, fem år före ridolyckan.

”Gerningsmännen till det mot grosshandlare James Hammarberg sistlidne pingstdag öfvade våld, dervid våldsverkarne trängt in i hans park och med käppar, hvaraf en med blykula, tilldelat honom en mängd svåra slag, äro nu upptäckta. De äro alla skomakeriarbetare. Den ene af dem är – meddelar H.T. – en af stiftarne af skomakeriarbetarnes fackförnings verkstadsbolag nr 2, i huset nr 4 vid Norra Larmgatan, och de öfrige äro medlemmar af fackföreningen och arbeta på fackföreningens verkstad. De heta – uppgifver G.A. – Sigfrid Liljeblad, boende i Annedal, Rygatan 9. August Håkansson, boende å Carl Gustafsgatan 67. Christoffer Christoffersen (norrman), boende å Sillgatan 26, Johan Herman Svensson, boende i nr 22 Bohusgatan samt Gustaf Widén, boende i nr 21 Krokslättsgatan.

Vid med dem anstäldt polisförhör ha de alla haft mycket sväfvande uppgifter och till en början helt och hållet förneckat all kännedom om saken, men omsider efter åtskilliga betänkligheter medgifvit, en del att de deltagit i misshandeln mot hr Hammarberg och en del att de visserligen närvarit vid uppträdet i fråga, men dervid icke förfördelat någon. Liljeblad, Christoffersen och Widén inmanades i häkte, men de öfriga lemnades på fri fot.”

Källa: Göteborgs Weckoblad. Torsdagen den 5 juni 1890