Fornlämning Göteborg 49:1, 50:1 och 51:1

Utmed Edsån mellan Stora och Lilla Delsjön har flera fynd av flinta gjorts. Foto: Per Hallén 2014
Utmed Edsån mellan Stora och Lilla Delsjön har flera fynd av flinta gjorts. Foto: Per Hallén 2014

Idag finns inte någon skillnad i nivå mellan Stora och Lilla Delsjön. Före människans reglering av sjöarna inleddes under 1700-talet var det ganska stor skillnad mellan sjöarna och Lilla Delsjöns yta låg flera meter högre än Stora Delsjöns. Vattnet mellan sjöarna gick då i en smal bäck där traktens bästa ålfiske fanns.

I denna trakt uppehölls sig människor under stenåldern. På tre platser har fynd av flinta gjorts, Göteborg 49:1, 50:1 och 51:1. Dateringen av föremålen sträcker sig över en lång tidsperiod från omkring 5000 år före vår tideräknings början in emot omkring 2000 år före år noll, alltså nästan till bronsåldern. Inte långt ifrån Göteborg 49:1 gjorde jag ett fynd av en tjocknackig yxa under en promenad i området 1994, det är ett föremål som användes omkring 3000 år f.Kr.

Den senaste inventeringen gav inte några nya fynd. Det är knappast märkligt då det mesta från Delsjöområdets stenålder bör ligga djupt ned i sjön med tanke på att dess yta höjts med väl över 6 meter sedan 1700-talet. Området mellan Stora och Lilla Delsjön, den så kallade Edsviken, har dessutom muddrats så där har nog många spår av stenåldern förstörts.

Som besökare kan man ända tänka sig Edsviken som en inbjudande dalgång mellan sjöarna som säkerligen var mycket bra som boplats, vindskyddad och i söderläge, med tillgång till rikt fiske och vilt i skogen. En attraktiv plats på alla sätt. Dessutom låg havet vid den tiden nära. På andra sidan bergen borta vid Skår fanns de närmaste havsvikarna och utanför ett ö-rikt skärgårdslandskap. Det var en helt annan värld, men det går ännu att föreställa sig hur den såg ut bara genom att promenera utmed grusvägen (8:an) vid Edsviken!

Litteratur

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.