Moderniseringen av Skårs gård under 1890-talet

När laga skifte genomfördes i byn Skår 1891 upprättades en detaljerad karta över gården. De enda byggnaderna som är bevarade från den tiden är de inom tomten nummer 287 på kartan nedan, alltså huvudbyggnaden och lusthuset som vid denna tid var de äldsta byggnaderna på gårdstomten.

Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-190, år 1891.
Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-190, år 1891.

Det stora magasinet vid nummer 285 skulle under 1890 rivas och istället byggdes en anläggning för produktion av svagdricka. Under de följande 20 åren skulle gården komma att förändras ytterligare. En serie av brandförsäkringshandlingar berättar om förändringen.

Skår enligt kartan i brandförsäkringshandlingen 40079 år 1908
Skår enligt kartan i brandförsäkringshandlingen 40079 år 1908

Kartan visar tydligt hur de äldre ladugårds- och stallbyggnaderna har rivits och istället har en helt ny anläggning uppförts norr om huvudbyggnaden. När denna nya ladugårds- och logbyggnad stod färdig 1897 var det en av områdets modernaste.  I brandförsäkringshandling nr 40079 år 1908 finns följande att läsa.

”Ladugårds- och logbyggnaden är uppförd på 0,3-1,5 mtr hög stenfot i T-form, den södra eller ladugårdslängan af gråsten till 4,2 mtr af höjden med öfverbyggnad af trä (1,3 mtr) och den norra eller loglängan af resvirke, brädfodrad och rödfärgad, det hela under tak af tegel på bräder. På taket finnas 13 st. takkupor af trä under tegeltak. Ladugårdslängan som på södra gafveln har en större vällingklocka i ställning under plåttak och på östra långsidan af öfverbyggnaden en större tak eller inkörskupa af trä under plåttak, till hvilken leder en inkörsbana af plank på jernbjelkar med träräck på båda sidor, är indelad till stall för 12 st. hästar och 3 ox boxar, selkammare och foderkammare med uppgång till skullen samt fähus med platser för 50 klofbundna djur och 3 st. kalfkättar. Innerväggar äro cementputsade, och hela innertaket, som uppbäres af 30 st. jernkolonner är hvälfdt af beton mellan jernbjelkar. Alla golf äro af cement med beläggning af trä å kreatursplatserna.” På detta sätt beskrivs sedan del efter del av ekonomibyggnaderna. En av de intressantaste delarna av byggnaden är de vagnar som kunde lastas med foder inne på logen och sedan köras på en bana över djurens platser och på så sätt dela ut foder till djuren. Vatten var indraget i huset vilket underlättade skötseln av djuren.

I ett eget hus fanns gårdens stora fotogénlokomobil.

Fotogénlokomobil som driver att tröskverk, ur Nordisk Familjebok.
Fotogénlokomobil som driver att tröskverk, ur Nordisk Familjebok.

Även maskinhuset var uppfört 1897. Det framgår inte av brandförsäkringen om lokomobilen drev ett tröskverk, men då den var placerad granne med logen kan detta misstänkas.

Nästan alla byggnader på gården genomgick förändringar under 90-talet. Det skedde efter att Melcher Lyckholm, yngre bror till Johan Wilhelm, köpt gården. Skår var en av flera gårdar i trakten som kontrollerades av den framgångsrika bryggerisläkten och alla dessa gårdar genomgick omfattande moderniseringar och anpassning till det nya industrisamhället. Skårs ekonomibyggnader var vid sekelskiftet 1900 bland de modernaste i Göteborgsområdet.