Ett torparkontrakt

Kolmaden5

Den 18:e maj berättade jag om ortsnamn som innehåller ”torp”. Idag blir det en fortsättning på ”torp-temat” och en presentation av ett torparkontrakt, det enda kända bevarade kontraktet från nuvarande Delsjöområdet. Kontraktet upprättades 1856 mellan Lars Månsson som skulle tillträda Dellsjötorpet (dagens Kolmaden) och grosshandlare David Carnegie som ägde Stora Torp, men i praktiken var det Oscar Ekman som skrev under som representant för Carnegie.

Kontrakt
Emellan undertecknande är följande överenskommelse. Jag grosshandlare D. Carnegie antager härmed torparen Lars Månsson på Dellsjötorpet under min egendom Stora Torp uti Örgryte socken från 25 mars 1856 till samma tid år 1857 mot följande villkor.
1. Att torparen gottgör torpet med ett dagsverke i veckan under hela året.
2. Torparen mottager torpet och den därtill hörande jord och är det torparens plikt, så snart torpet på ett eller annat sätt söndras strax anmäla det samma för ägaren eller dess ombud, då torparen annars själv måste reparera det skadade utan någon gottgörelse av ägaren.
3. Torparen får icke söka annat arbete utan särskild överenskommelse med ägaren. Dagpenningen betalas av ägaren med trettiotvå skillingar Riksgäld uti 6 månader, samt uti de andra 6 månaderna mot tjugoåtta skillingar.
4. Det är torparens plikt att efterse att de fiskebåtar som ägaren själv har eller med ägarens tillåtelse bliva liggande i sjön, alltid äro förtöjda på det anvisade stället och att ingen obehörig nyttja båtarna utan tillåtelse.
5. Torparens plikt skall vara att se efter skogen kring Dellsjön så att icke någon avverkning på skogarna kommer att äga rum, varken friskt eller ruttet och därför erläggas av ägaren till torparen femti riksdaler riksgäldsedlar på år.
Om torparen gör till ägarens belåtenhet, så höjas lönen.
6. Till bränsle får torparen ved eller torv och må torparen utan gottgörelse själv hugga ved eller skära torven, men icke utan ägarens anvisning.
7. Torparen skall själv betala alla ovan för sin person, hustru, barn, förbinda sig att icke låta sina kreatur göra ohägnad, att väl vårda och bruka sitt torp, att icke låta främmande personer hos sig inflytta, att inte göra åverkan på de på Stora Torp växande träd, samt med flit, nykterhet och pålitlighet alla åligganden fullgöra.
8. Vill torparen från torpet frånflytta skall uppsägningen därtill 6 månader före fardag eller en därpå följande 25 mars.
9. Torparen bekommer vid tillträdet 10 skäppor gödsel och 1 tunna potatis.
10. Bryter torparen emot något av ovanstående har han förlorat sin rätt till torpet och måste han från flytta torpet utan någon uppsägning till den därpå följande 25 mars.
Tvenne likalydande kontrakt äro upprättade som vi tagit ett vardera och till efterrättelse.
David Carnegie, G Oscar Ekman
Erkännande mig nöjd med förestående kontrakt har jag som ej själv kan skriva anmodat J.P. Bergström underteckna mitt namn. Lars Månsson. (med hand å pennan).
Vittnen. B.G Wienberg. Joh. P Bergström.

(Källa: Stora Torps egendom, A 380 privata arkiv, Landsarkivet i Göteborg)