Färgeåsens åkerlämningar

Vet du var Färgeåsen ligger? Troligen inte! Det är den ås som ligger mellan dagens Delsjökoloni och Kamratgården. På Färgeåsens östra sluttningar (alltså närmast Delsjökolonin) finns flera röjningsrösen som kan vara rester av förhistoriskt odlingslandskap. Där finns också mer sentida lämningar från de röjningar som inleddes under 1830-talet på åsens norra del för att skapa mer odlingsbar mark.

Närmast ridvägen, endast några meter in i skogen, finns två stora stenhögar som är tydliga lämningar efter jordbruksaktivitet i området. På båda sidor av den ridväg som går utmed Delsjöbäcken finns också lämningar av både åker och ängsmark. Det var marker som skapades då detta sanka området dikades ut och gjordes användbar. Det blev möjligt efter 1777 då den stora dammen uppförts vid Delsjön och vattenmängderna i Delsjöbäcken minskade.

En kommentar

Kommentarer är stängda.