Fornlämning Råda 2:1

Råda2:1

Strax söder om Lilla Delsjön finns fornlämningen Råda 2:1. Lämningen bedöms i fornminnesregistret som något osäker men intressant.

”Stensättningsliknande lämning, 2 m diam och 0,2 m h. av 0,2-0,3 m st stenar. Utrasad. Övertorvad och bevuxen med gräs. På hällkrönet omedelbart ö härom är en järndubb (fix?) och flygfotomarkering. Möjligen sentida, men bra läge.”

När jag för ett par månader sedan besökte platsen hittade jag fler stensättningar i berget omkring krönet som skulle kunna vara gravar. Platsen är, som RAÄ skriver, intressant då den ligger på en punkt som kan ha haft sjöutsikt under en tid då skogen inte var lika välvuxen som idag.

Råda 2:1

Fornlämningen ligger inom det området som på äldre kartor kallade Buråsen. Namnet tycks antyda att marken här förr användes till annat än skogsplantering. ”… att det ofta är bodar för de förr kringströvande svinhjordarna, som avses med sådana namn” (Ortnamnen i Gbg och Bohuslän III. s 187).

Området söder om Lilla Delsjön är idag de kanske minst utnyttjade markerna kring Delsjöarna. Där kan man vandra i skogen utan att möta en människa. Men som alltid förändras landskap och i äldre tid kanske detta var platsen för en bosättning med jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske.  Där invånarna begravde sina döda på höjden, idag kallad Råda 2:1.

Råda 2:1