Björkrisplockerskor ha åtalats

Skogsnämnden inskärper förbudet mot åverkan på staden skogar.

Två damer från Göteborg, som plockat var sin knippa björklöv utåt Härlanda tjärn, ha fått stämning inför rådhusrätten för åverkan på stadens skogar. Hos poliskammaren ligger vidare en hel rad anmälningar mot personer, som brutit sig knippen av kvistar från olika lövträd inom staden skogar.

Det är Göteborgs stad skogsnämnd, som sålunda tagit i på skarpen mot ofoget att vid vandring genom skogsmarkerna bryta kvistar och grenar av levande träd och buskar. Nämnden har utfärdat varningar till allmänheten, men då detta icke hjälpt har man sett sig tvungen att genom skärpt bevakning och skadegörarnas befordran till laga näpst inpränta hos allmänheten att det är förbjudet och brottsligt att bryta kvistar i skogen.

Trädens blad och blom äro vackrast på sin plats i naturen. Kvistar kunna väl brytas utan att någon skada åstadkommes, om brytningen sker med förstånd, men med den omfattning, som kvistbrytning får i omgivningen av en stor stad, om den tillåtes, vållas stora skador. Fullständigt nedbrutna och lövbefridade ungträd ge också sorgligt bevis på oförstånd och förakt för naturen hos kvistplockarna. Under sådana förhållanden är ett strängt vidhållet förbud mot åverkan, om än aldrig så obetydligt, nödvändigt. För att insärkpa att förbudet gäller, gör skogsnämnden nu anmälan till polisen mot var och en, som i frågavarande hänseende försyndar sig.

Alltså, promenera gärna i skogarna och njut av dem, men låt i gengäld träd och buskar slippa oskadda från besöket.

Ur: Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Onsdag 8 juni 1932.