Motorväg genom Delsjö- och Kåsjöområdet?

Lucka23

Under slutet av 1960-talet fanns planer på att bygga en ny motorväg rakt igenom de centrala delarna av Delsjö- och Kåsjöområdet. I ”GAKOs” utredning ”Delsjöreservatet” från 1969 skrivs följande:

1.13 Arbetsgruppens värderingar

Motorvägen Råda-Partille genom reservatet

I förutsättningar för planeringen av Delsjöreservatet ingick att anvisa lämplig sträckning för en motorväg mellan Råda och Partille i reservatets östliga delar. Arbetsgruppen har mycket ingående diskuterat denna motorväg genom reservatet och de konsekvenser den medför. I frågan om sträckningen har arbetsgruppens möjligheter att påverka denna reigionala planeringsfråga begrnsats till modifiering av ett med A betecknat utredningsalternativ, Råda-Finngösa-Mellby-Angered. I planen har angivits den sträckning som arbetsgruppen bedömt medföra minst intrång i reservatet. Denna sträckning har studerats vidare i en separat utredning och godkänts av Stor-Göteborgs samarbetskommitté och Regionplanestyrelsen.

Trots detta anser arbetsgruppen att en motorväg i detta läge är till allvarligt men för reservatet. Arbetsgruppen vill precisera denna uppfattning med utgångspunkt från tidigare konstateranden, att Delsjöreservatet är ett litet reservat, som har behov av öppna kontakter österut. Den föreslagna motorvägen kommer att innebära en fysisk begränsing av reservatet mot öster. De smärre avbrott som kan erhållas genom korta tunnlar och broar skapar inte förutsättningar för kontakter mellan reservatets båda sidor, varken för människor eller djur. U reservatets synpunkt är delningen definitiv. Den ineslutna delen upptar en yta av 2056 ha, med totalmåtten öst-väst och nord-syd uppgående till ca 5 km och 4 km.

Men motorvägen är inte bara ett allvarligt fysiskt hinder i reservatet. Den är också en allvarlig störningskälla ur ljudsynpunkt. /—/

Trafikplanen är upprättad inna frågan om Härryda flygfält väcktes. Tillkomsten av en storflygplats bör rimligtvis medföra en omprövning av inriktningen av motorvägsnätet mot detta för hela regionen väsentliga intressemål. Det torde till exempel kunna innebära, att den yttre motorvägen i sträckningen Landvetter-Jonsered i första hand blir aktuell. En sådan omprövning bör enligt arbetsgruppen beakta de stora vinster reservatssynpunkt som uppstår om Råda-Partilleleden utgår och ersätts med en led i östligare läge.

Utbyggnadsetapperna för motorvägarna utgör ett viktigt problem. De leder av provisorisk karraktär som erfordars i avvaktan på en motorvägsgren byggs ut kräver speciell uppmärksamhet, så att de ej i onödan försvårar trafikfrågorna i reservatet. Detta gäller speciellet den nuvarande Partille-Landvetterleden, som kommer att under lång tid fungera som genomfartsled från E3 till rv40. Det är också angeläget påpeka, att den nuvarande Öjersjövägen ej får genomfartskaraktär mot Rv40.

Motorväg_bilaga14

3.21 Motorvägsringen genom reservatet.

Kartskiss nr 14.

Trafikledningspan för göteborgsregionen år 1980 utarbetad av stadsbyggnadskontorets trafikbyrå upptar en motorväg genom reservatet. Detaljanalys av sträckningen för denna motorväg har skett ur reservatsaspekter, och med beaktande av den redan detaljprojekterade riksväg 40. Denna motorväg, Delsjöleden, har av VIAK detaljstuderats i två alternativa sträckningar.

Alt A sträckningen Råda-Finngösa-Mellby-Angered som tidigare diskuterats i Göteborg.

Alt B sträckningen Råda-Kvastekulla-Skultorp-Bergum som föreslagits av regionsplanekontoret.

VIAK:s utredning visar, att de båda alternativen inte medför någon väsentlig skillnad inom reservatet, när det gäller frågor såsom trafikteknisk standard, markåtgång, etappbyggnadsmöjligheter och kostnader. När det gäller avlastande effekt inom regionnätet och inverkan på bebyggelseområden inom reservatet, var alternativ A avsevärt fördelaktigare. När det gäller inverkan på fritids- och naturreservatet var alternativ B helt överlägset. De ogynnsamma effekterna av alt. A var dels en föreslagen gaffelanslutning till riksväg 40, dels dragningen av motorvägen i Ugglemossen. Detta skulle medföra en olycklig uppdelning av reservatet, allvarliga bullerstörningar för Delsjökärrområdet och minskade möjligheter från Rådasidan att få kontakt med Delsjökärrområdet och minskade möjligheter från Rådasidan att få kontak med och utnyttja treditionella fritidsmål inom reservatet. Trots dessa starka motiv för en lösning enligt alternativ B, hade detta på ett tidigt stadium omöjliggjorts genom beslut i samband med trafik- och bebyggelseplanering i Partille och Angered-Bergum.

De studier av motorvägssträckningar, som initierats av reservatets palnläggning, har därför begränsats till modifieringar av Alternativ A. Dessa studier har skett i samråd med VIAK, Stadsbyggnadskontoret, Ingemanssons ingenjörsbyrå, Stor-Göteborgs Samarbetskommitté samt berörda kommuner.

Dessa studier och överläggningar har resulterat i redovisat planförslag, som från Landvettermotet innebär en sträckning väster om Bråtatjärn genom en 300 m lång tunnel, vidare på östra kanten av Ugglemossen mot Puketorp i Partille. Detta läge har bedömts minst störande för områdets naturvärden och skapar vissa möjliga passager av motorvägen både för människor och djur. Sträckningen har studerats vidare i separat utredning och har godkänts av Stor-Göteborgs Samarbetskommitté och Regionplanestyrelsen. Motorvägsfrågorna inom detta regionsnitt är emellertid inte därmed fastlagda. Ett beslut om Härryda flygplats innebär, att ett nytt regionelement införes, som i väsentlig grad påverkar motorvägsnätet. De förändringar som detta påkallar, kommer att ingå i den översyn av regionnätet som Stor-Göteborgs samarbetskommitté beslutat genomföra.

De konsekvenser av motorvägra genom reservatet, som därvid bör beaktas, har behandlats i 1.13 Arbetsgruppens värderingar, Motorvägen Råda-Partille genom reservatet.

—–

Motorvägen blev aldrig verklighet men under 1980- och 90-talen diskuterades på nytt en motorväg med denna sträckning, då förlagd i en tunnel under området. Det innebär inte att Delsjöområdet skulle ha klarat sig från påverkan. Stora ventilationstorn var tänkta att släppa ut avgaserna från tunnelns fordon rakt ut i Delsjöområdet, inte heller detta förslag blev verklighet som tur var. Nu har ett naturreservat skapats i områdets centrala del, men dess gräns går rakt i kanten av den föreslagna sträckan av motorvägen och den skulle fortfarande kunna byggas utan att gå in i reservatet. Ett större hinder för en eventuell framtida motorväg är nog att stora bostadsområden uppförts i Öjersjöområdet, det skulle troligen bli mycket dyrt att bygga väg där idag.

En kommentar

Kommentarer är stängda.