Gårda sand

lucka2

På kartor över Delsjöområdet från 1700-talets början finns ett område markerat med namnet Gårda sand. Kartorna är ganska översiktliga men det framgår ändå att det är trakten av Delsjöbadet och torpet Lyckan som avses. Mellan Delsjöbadet och parkeringsplatsen finns tydliga spår av att man har hämtat sand/grus i äldre tid. En grusgrop finns även utsatt på laga skifteskartan från 1800-talet.

Från åtminstone slutet av 1700-talet var denna del av utmarken under Stora Torps kontroll, men namnet Gårda sand antyder att det kan ha varit ägarna av Stora Gårda som haft intressen här i ett tidigare skede.