Ur GP 1871: Eldsvåda

Det nyligen ombyggda Stora Torp under 1860-talet. Byggnaden låg på den plats där "stenslottet" idag står.
Det nyligen ombyggda Stora Torp under 1860-talet. Byggnaden låg på den plats där ”stenslottet” idag står.

Eldsvåda. Vid 1/2 2-tiden i natt gåvo de sedvanliga larmsignalerna, vilka dessbättre under en ganska lång tid icke avhörts inom vår stad, tillkänna att en hotande eldsvåda utbrutit. Ett starkt eldsken i SO riktning från staden utvisade att elden härjade i någon av de Örgryte kyrka närbelägna egendomarne. Elden hade denna gång uppkommit i hr konsul Oscar Ekmans, för några år sedan nyuppförda utmärkt vackra tvåvåningars karaktärsbyggnad å egendomen Stora Torp, vilken byggnad, som var uppförd av trä, inom kort tid till grunden nedbrann, så att endast skorstenarne qvarstod. Huru elden uppkommit är ännu obekant, men då ingen person ännu för sommaren inflyttat i byggnaden, är enda möjliga förklaringsgrunden till densamma att några bleckslageriarbetare, som under dagen varit sysselsatta med lagning av takrännor m.m. vårdslösat vid avsläckningen av den eld, som de antagas för arbetet ha haft uppgord i byggnaden. Dessa arbetare hade emellertid redan vid 7-tiden bagivit sig hem och först omkring kl 11 på natten bemärktes elden av egendomens strax i närheten boende folk. Konsul Ekman lärer ha haft för avsikt att redan i nästa vecka med sin familj utflytta till detta sitt natursköna sommarboställe. (Göteborgs Posten 1871)