Bronsålderslandskapet

Den som söker spåren av bronsålderns folk i Delsjöområdet lär bli ganska besviken! Inom den del av området som idag ligger i Göteborg finns endast en grav på toppen av Långåsen. Det är inte en direkt publik fornlämning trots att en ganska fin gångstig passerar rakt över graven. Graven är en stensättning som går runt om toppen på åsen, större delen är övervuxen och mycket svår att se. Graven är inte undersökt så det går inte att avgöra hur stor den är och hur mycket som är dolt under växtligheten.

Där stigen går upp mot toppen finns stensättningen.
Där stigen går upp mot toppen finns stensättningen.
I stigen kan man bäst se stenarna som utgör graven.
I stigen kan man bäst se stenarna som utgör graven.

När graven uppfördes någon gång 1000 till 500 år före Kristus låg den med utsikt över den havsvik som gick från Fässberg upp mot Liseberg, vattnet var då väl över tio meter högre än dagens nivå. Området vid Skår var då en strand och bortanför den fanns innerskärgården. De som bodde, levde och dog i området hade säkerligen sina hus vid Skår och Kallebäck men någon boplats har aldrig hittats. Det är ganska typiskt för bronsåldern att det finns fler gravar än boplatser! Men, det kan bero på att utgrävningarna inte gjorts på de platser som bronsåldersfolket valde att slå ned sina bopålar på.

Inom Delsjöområdet kan man tänka sig att området nära källorna vid Kallebäck var en bra plats att bo på, där fanns rikligt med rent vatten. Även längre ned mot nuvarande Kallebäck och Skår var säkert bra boplatser. Även Skatåsområdet misstänker jag var en boplats redan under förhistorisk tid, det har hittats en hel del slagen flinta inom området vilket pekar mot att där fanns människor. Även om vi kallar perioden bronsålder får man inte glömma att de flesta redskapen fortfarande var av sten eller trä.

I Delsjöområdets närhet har flera fynd från bronsåldern gjorts. Det finns tre gravfält, två i Härlanda vid Kaggeledsgatan och ett vid Skolvägen i Sävedalen samt ytterligare fler gravar utmed Säveåns dalgång. I Puketorp har en kantyxa av brons påträffats och en bit längre öster ut i Jonsered har ett praktfullt bronssvärd hittat.

Jordbruket under bronsåldern var ännu ganska begränsat och de flesta livnärde sig även av jakt, fångst och insamling av växter samt givetvis fiske. Boskapsskötseln var troligen omfattande och det bör ha påverkat Delsjöområdet. Gick det stora hjordar av betande djur skapar det en ganska gles skog, förmodligen en lövskog. Djuren drevs säkert på bete även till de östligaste delarna av området och passerade då vadstället vid Sjölyckan som finns omnämnt som viktigt för att kunna driva djuren genom området ännu under 1700-talet.

Den forntida bygdens utbredning fanns troligen utmed den forntida väg som går genom Delsjöområdet. Där återfinns de flesta kända fornlämningar och jag är övertygad om att det ännu går att göra nya upptäckter i området.

Litteratur

Andersson, S. & Ragnesten U., (red) Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Göteborg 2005.

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO.  Göteborg 1969.