Lilla Torp till salu: 2 mars 1779

Vi fortsätter även denna vecka med ”fastighetsannonser” från byn Torp. Denna gång är det försäljningen av Lilla Torp år 1779, åter är texten hämtad ur Götheborgs Allehanda.

Kungörelse i Götheborgs Allehanda, 2 mars 1779.

Uppå framlidne Översten och Riddaren, välborne Herr Bengt Wilhelm Carlbergs Frälsehemman Lilla torp, ungefär en fjärdedels mil från staden, i Örgryte socken och Sävedals härad beläget, kommer under offentlig auktion den 18 nästkommande mars, kl 9 förmiddagen, att försäljas juveler, guld, silver, koppar, tenn mässing, malm, bläck- och järnsaker, utvalda och goda böcker, säng- och linkläder, som och andra husgerådssaker och möbler; även-som och kreatur, bestående av hästar, kor och får, likaledes åke-, köre-, och gårdsredskap, såsom vagnar, chaisar, slädar m.m.

Själva fastigheten, som även kommer att försäljas, består av ett helt hemman, förmedlat till ett fjärdedels, innehåller, enligt av lantmätaren nyligen upprättad geometrisk karta, vilken hos Herr Kapten Liedin kan beses 34 trefjärdedels tunnland, har god åker och hårdvallsäng; varuti hör en väl anlagd trädgård med 218 st. unga fruktbärande träd, 2:ne välansade kryddträdgårdar och en framför byggnaden anlagd Parterre.

Å ena sidan av gårdens inägor tillstöter en vidsträckt utmark, som av idoga lantbrukare för framtiden kan göras nyttig, vartill någon början redan är gjord.

Åbyggnaderna består av en ny och välinrättad karaktärsbyggnad, som uti undre etagen har 7 våningsrum, kök och förstuga, jämte god källare under byggnaden, samt uti övre våningen tvenne små väl inrättade kamrar.

Uti flygelbyggnaden är drängkammare, brygghus och inmurad kittel, visthus m.m. På gården är mangelbod och åtskilliga på behörigt sätt inrättade spannmålsbodar. Ladugården har loge, lada, stall och fähus samt ett vagnskjul av sten, varpå är inrättat redskapshus; alltsammans nybyggt, med bräder och tegel täkt, och i fullkomligt gott stånd. Utom 2:ne ständigt rinnande bäckar, som på 2:ne sidor omgiva och inhägna gårdens ägor, är även därvid en konstlig källa, som under varmaste sommaren ej upphör att avlåta ett välsmakande vatten.

Man bör och ej förtiga, att en liten allund, eller skog, även på ägorna finns. Allt detta varder till hogade köpares efterrättelse kungjort.