Kungörelse i Götheborgs Allehanda 10 januari 1783

Den 10 januari 1783 fanns en kungörelse – fastighetsannons skulle vi nog säga idag – om att gården Stora Torp var till salu. Det var en mycket detaljerad beskrivning av gården, väl värd att läsa långt över 200 år senare!

Den äldsta kartan över Stora Torp är från 1815, men många av byggnaderna var de samma som vid försäljningen 1783.
Den äldsta kartan över Stora Torp är från 1815, men många av byggnaderna var de samma som vid försäljningen 1783. Huvudbyggnaden (A) med ladugård och stall låg där ”slottet” ligger idag. Byggnaden längst ned till höger på kartan är stenmagasinet som ännu finns kvar.

”Den 13 nästkommande februari, som är en torsdag, är auktion utsatt att hållas på Stora Torp, själva fastigheten, som består av ett halvt hemman frälse, förmedlat från ett helt, kommer till den högstbjudande, på stället, att försäljas. Detta hemman är purt frälse och beläget uti Sävedals härad och Örgryte socken, 1/4 mil från Göteborg, håller 1/4-del uti landssoldat och utgör 1/2 tunnland Korn i Kronotionde till staden, som betalas med penningar; flera utlagor finns inte utom prästerättigheterna.

Egendomen, som med nya byggnader, nyligen är uppbyggd, består av ganska god och bärande jordmån, så mycket mer som den med mycken och stort bekostnad är ansenligen uppodlad och förbättrad, varpå utsädet är, efter som ny åker upptages och gammal nedlägges, mellan 10, 11 á 12 tunnor, det utom 2:ne á 3:ne tunnor potatis som blivit på inägorna planterade. Hö har bärgats på inägorna 280 stackar. Alla gärdesgårdarna av sten och nyligen omlagda. Situationen är ganska vacker med lika behaglig utsikt. Näst intill inägorna är en stor kohage, med en vidlyftig stengärdesgård inhägnad, av vilken kan uppodling göras och varuti en fredad alskog växer. Ett litet stycke från gården uti utmarken är med vederbörligt tillstånd intagit ett vidsträckt fält till uppodling, som med kostsam stenmur är inhägnad, Kålmahn kallad, varmed början är gjord med stora diken, grävning och åkerns upptagning, varpå blivit utsatt och bärgat 2 1/2 tunnor havre och 14 á 15 stackar hö, och är detta intag så förmånligt att det genom uppodling kan bliva ett behållit 1/4 -dels hemman, och därjämte anläggas ett gott torpställe.

Nedan för gården och manbyggnaden är en stor trädgård tillika med dubbel stenmur ikring, däruti äro fyra kvarter till kålrötter och grönsaker, inemot 200 st. fruktbärande träd, dels äldre dels yngre, som bär frukt, samt dessutom uti trädskola en mängd smärre fruktträn och åtskilliga sorters vilda träd, alla av frö och kärnor uppdragna, till några hundra stycken, utom allt detta slås trädgården 3 á 4 gånger över, om sommaren, och sista gången fås 4 á 5 stackar hö. En för några år sedan i gärdet grävd rudedam uti en ansenlig mängd rudor och några Stutare släppta och planerade äro.

Själva gårdsrummet är i fyrkant med 2:ne avsättningar av sten uppmurade på 2:ne sidor som varit docerade, och med stora lindar och en levande syrenhäck kringsatt, även för fönstren på byggnaden är planterade syrenträd.

En helt ny karaktärsbyggnad, på gården, rödmålad med Italienskt tak täkt med bräder och taktegel, bestående i undre ettaget, utom förstuga och kök, av 7 rum, som alla är målade utom mjölkkammaren och med kakelugnar försedda, så när som på salen.

Under byggnaden är en stor källare, till en del sprängd i berg. I östra ettaget på vinden är på gavlarna 3:ne väl konditionerade kamrar, jämte 4 st. avskiften med dörrar och lås, vinden dessutom rymlig och ljus.

Ladugården består av 2:ne fähus med ränna över, en loge med 3:ne lador, fårhus och svinhus på södra sidan av tillbyggt timmer, i vinkel linje är näst härintill vagn- och redskapshus, port till östergärdet med portlider. Stall med 6 spiltor uti, vedbod, förstuga, till drängkammare och brygghus, och därnäst en liten kammare med dörr åt hönsgården, allt detta under ett tak med vindar och hörännor över, täckt med bräder och taktegel. Uti brygghuset är bakugn och en inmurad kopparkittel, lika som i köket, på stora byggnaden är en behållen stor bakugn.

Av östra änden för manbyggnaden är den nämnda hönsgården med 2:ne hönshus och 2:ne apartementshus, på själva gaveln är mangelbod och förstuga samt dörr till hönsgården.

De övriga till gården hörande förmånerna är först nära gården en skön springkälla som extra gott däruti rinnande vatten, därnäst från gården en skön torvmosse, samt fiske i den s.k. Dellsjön och Lilletjärn, vilka gå ihop. Uti inägorna är på 4 särskilda ställen alelundar med stora och grova alar, samt åtskilliga större och mindre ekar, och några hasselbuskar. Denna egendom kommer att tillträdas nästa vår den 25 mars, vilket alt till hogade köpare underrättelser länder.” (Götheborgs Allehanda 10 januari 1783)

En kommentar

  1. Pingback: Stora Torp |

Kommentarer är stängda.