Förändringar vid Bengtstorpet

Flera gånger tidigare har jag skrivit om Bengtstorpet och problemen med vandalisering och förfall. Senast i höstas hade tidningen Öster en artikel om problemen med torpet. Nu har dock något hänt! Det kan ibland gå månader mellan gångerna jag passerar torpet, men i fredags tog jag en tur förbi stugan och upptäckte då stora förändringar.

Bengtstorpet 2011. Foto: Per Hallén.
Bengtstorpet i januari 2013. Foto: Per Hallén.
Bengtstorpet i januari 2013. Foto: Per Hallén.

Det stora staketet kring huset och tillbyggnaden på baksidan är nu rivna. Nytt lås är satt på dörren till källaren. Förhoppningsvis är det en renovering som nu inleds och inte en rivning!

Tillbyggnaden är nu riven. Foto: Per Hallén.
Tillbyggnaden är nu riven. Foto: Per Hallén.

Sedan första januari är det Fastighetsnämnden som har ansvaret för torpen i området, inte som tidigare Idrott & Förening.

Här följer ett utdrag ur protokollet från Idrott & Förenings möte den 27 november 2012.

§ 121 Diarienummer 0422/09
Överföring av bostadsfastigheter till fastighetsnämnden
Protokoll
Sammanträdesdatum 2012-11-27
Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 12(14)
ÄRENDET
Göteborgs Stad är ägare till fastigheterna med fastighetsbeteckning del av: Slottsskogen 719:4, Delsjön 748:21, Delsjön 748:22, Kallebäck 752:139, Kallebäck 752:23, Tuve 18:4, Utby 753:324 och Älvsborg 655:388. Idrotts- och föreningsnämnden hyr ut bostäderna till privatpersoner. Samråd har skett med fastighetskontoret. Det bokförda värdet är 0 kr. Kompensation för det akuta underhållet bedöms vara cirka 2 000 tkr.
HANDLING
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-11-21 med bilagor och med förslag till
beslut.
BESLUT
I enlighet med förvaltningens förslag:
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner för sin del att förvaltaransvaret för
förvaltningens 15 bostadshus överförs till fastighetsnämnden 2013-01-01.
2. Idrotts- och föreningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna
överenskommelse om kompensation för eftersatt akut underhåll.