Nya Skatås – så skulle det bli

De storslagna planerna för Delsjöområdet som utformades under slutet av 1960-talet har jag tidigare berört. Idag är det dags att vända blicken mot Skatås, områdets motionscenter. Först hade planerarna tänkt sig att förvandla Brudaremossens soptipp till ett motionscenter med byggnader på en stor platå av sopor. Men när det stod klart att det var olämpligt att bygga på en soptipp valde man istället att lägga fram ett förslag om att utveckla Skatås. I GAKO:s planförslag beskrivs Nya Skatås på följande sätt.

”Samtidigt med planutredningen för Delsjöreservatet har en utredning om Nya Skatås utförts för Göteborgs Idrotts- och Friluftsnämnd. Utredningen har haft till syfte att ersätta det gamla och hårt förslitna militärlägret, som tillkom i början på 1940-talet, med en närsportanläggning med bred inriktning på intressegrupper och med funktioner som utnyttjar det fördelaktiga läget och den utmärkta terrängen under alla tider på året. I anslutning till två nya parkeringsplatser, som rymmer 830 parkeringsplatser, och i väsentlig utsträckning ökar möjligheterna att ta emot besökare, föreslås en serie anläggningar.

Byggnaderna föreslås uppflyttade på åsen för att få kontakt med västersol och stadsbebyggelse, med östersol och skogsterräng. I högt läge kommer de här i centrum för en omfattande utomhusanläggning. Byggnaderna inrymmer tre huvudfunktioner:

* Badhus med utomhussvalningsbassänger för två manliga och en kvinnlig avdelning med tillsammans 550 platser.

* Sporthall i två delar, bestående av bollhall med stybbgolv samt motionshall med trägolv. Dessutom inrymmande omklädningsrum för 600 personer, idrottspoliklinik, löpargång, styrketräning m.m.

* Serverings- och förläggningsbyggnad med matsal och cafeteria för 280 personer, värmestuga för 200 personer, 3 klubbrum samt 51 gästrum för 2-6 personer avsedda som förläggning för idrottsmän, skolbarn, familjer.

I dalen norr om huvudbyggnaden skall stadens idrottsklubbar beredas tillfälle att uppföra klubbstugor. I Björkedalen föreslås två sportfält som rummer sju bollplaner, varav två anlägges i gräs och fem i grus, alla med belysning. I den dalgång som vätter upp mot Delsjökolonin föreslås en idrottsplats med löparbana. Tillhörande kastzon har flyttats upp på åsen i ett skyddat läge, som ligger vid sidan om de attraktiva stråken.

Med start från Skatåsens högsta punkt föreslås en teknikbacke mot nordväst med bromsplan på Kärralunds campingplats. Den får en längd av 300 meter med 55 meters fallhöjd, utrustas med lift och snökanoner.

I dalgången norr om Skatås, i ur vindsynpunkt synnerligen skyddat läge, föreslås en konstfrusen isbana med 400 meters bana för skrinning.

Den idag med baracker bebyggda ängen, föreslås använd för lek och gymnastik, samt som start och mål vid de stora evenemangen i Delsjöterrängen”

Så tänkte man sig alltså Skatås 1969, en del av förslagen genomfördes. Men lyckligtvis lämnades dalgångarna, som var tänkta till isbana och idrottsplats, orörda och fotbollsplanerna fick inte den utbredning som ursprungligen planerades. Inte heller blev det lika många parkeringsplatser som planerarna tänkte sig.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: